Zamknij mobilną wersję WCAG

Planujesz podjąć pracę poza miejscem zamieszkania i masz mniej niż 30 lat? Skorzystaj z bonu na zasiedlenie

25 sierpnia 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Masz mniej niż 30 lat? Planujesz podjąć pracę lub działalność gospodarczą ponad 80 km od miejsca obecnego zamieszkania? Możesz otrzymać na ten cel 9 000 zł. Skorzystaj z BONU NA ZASIEDLENIE.

  Jak to zrobić?

  1. Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku (jeśli nie jesteś zarejestrowany – to się zarejestruj)
  2. Złóż wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie
  3. Dostajesz pieniądze
  4. Wyjeżdżasz i podejmujesz pacę, a umowę dostarczasz do urzędu
  5. Nie musisz zbierać faktur i rachunków
  6. Musisz jedynie przepracować 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy od otrzymania z urzędu bonu.

  Gdzie złożyć wniosek?
  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
  ul. Adama Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
  tel. 17 242 73 73, 17 240 67 20
  email: pup@praca.lezajsk.pl www.lezajsk.praca.gov.pl

  Co to jest bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia?
  Bon na zasiedlenie, stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
  Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu bonu na zasiedlenie?
  Starosta może przyznać Ci bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
  1. za ich wykonywanie będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym;
  2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  3. będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.
  Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie – 9 000 zł.

  Jakie są obowiązki wynikające z otrzymanego bonu?
  Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie, zobowiązany zostaniesz:
  1. do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  2. do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  3. do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy u jednego lub kilku pracodawców.

  W przypadku niewywiązania się z obowiązków o których mowa wyżej:
  – pkt 1 i 2 – będziesz zobowiązany do zwrotu kwoty bonu w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;
  – pkt 3 – będziesz zobowiązany do zwrotu kwoty bonu proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;

  Zapraszamy do współpracy.

  – Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)” – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
  – Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VI)” – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

  PUP w Leżajsku

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka