Zamknij mobilną wersję WCAG

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

PSIP

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)
Projekt nr RPPK.02.01.00-18-0037/16

Oś priorytetowa: II. Cyfrowe Podkarpackie
Działanie: 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
Beneficjent: Województwo Podkarpackie.

Partnerzy Projektu: Powiat Bieszczadzki, Powiat Brzozowski, Powiat Dębicki, Powiat Jarosławski, Powiat Kolbuszowski, Powiat Leski, Powiat Leżajski, Powiat Lubaczowski, Powiat Łańcucki, Powiat Mielecki, Powiat Niżański, Powiat Przemyski, Powiat Przeworski, Powiat Ropczycko-Sędziszowski, Powiat Rzeszowski, Powiat Sanocki, Powiat Stalowowolski, Powiat Strzyżowski, Miasto Krosno, Miasto Przemyśl, Miasto Rzeszów, Miasto Tarnobrzeg.

Wartość całkowita projektu: 187 380 420,42 PLN

Kwota dofinansowania całego projektu z UE: 150 463 497,50 PLN

Wartość całkowita projektu w części realizowanej przez Powiat Leżajski: 4 690 277,74 PLN
Kwota dofinansowania z UE w części realizowanej przez Powiat Leżajski: 3 981 587,31 PLN

Kwota wkładu własnego : 708 690,43 PLN
Termin realizacji całego projektu:  2014 – 2021.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług.

Opis projektu:

Budowa Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej zakłada utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej będzie rozwiązaniem kompleksowym,  umożliwiającym udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem informacji przestrzennej. Projekt jest realizowany na obszarze województwa podkarpackiego przez Województwo Podkarpackie pełniące rolę Lidera Projektu wraz z 22 powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa, jako Partnerami Projektu z zakresem rzeczowym.

Zakres rzeczowy projektu:

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej zakłada budowę regionalnego systemu informacji przestrzennej. Celem jest stworzenie systemu świadczącego e-usługi z zakresu gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii o wysokim poziomie dojrzałości dla całego województwa – www. psip.podkarpackie.pl. Zakres projektu obejmuje m. in.: dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania, budowę portalu regionalnego, wykonanie Ortofotomapy, systemy geodezyjne, opracowanie niezbędnych map, cyfryzację materiałów źródłowych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizacje, utworzenie bądź aktualizację baz GESUT, BDOT oraz EGiB, zarządzanie projektem – Inżynier Kontraktu, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz promocję.

Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu PSIP umożliwi organom administracji publicznej wypełnienie wymogów wynikających z ustaw i rozporządzeń, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nakładające wymóg utworzenia i utrzymywania teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Usługi projektu PSIP będą powszechne i skierowane do wszystkich obywateli, którzy będą mieli do nich dostęp z każdego miejsca poprzez Internet. Wdrożenie elektronicznego dostępu do usług realizowanych w projekcie PSIP uprości i przyspieszy komunikację klientów z urzędem. Poprawa dostępu i umożliwienie dostępu za pomocą e-usług do zasobów geodezyjnych i kartograficznych wspierać będzie rozwój nowych inicjatyw opartych o wykorzystanie cyfrowych danych przestrzennych.

Zakres prac geodezyjnych wykonanych przez partnera projektu : Powiat Leżajski

Utworzenie baz danych obejmująca wszystkie jednostki ewidencyjne :

  • Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)
  • Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT)

Modernizacja baz danych ewidencyjnych obejmująca wszystkie jednostki ewidencyjne :

  • Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)

Cyfryzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego obejmująca ponad 120mb dokumentacji archiwalnej (geodezyjne operaty techniczne)

Więcej informacji na temat Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) znajduje się pod linkiem https://www.podkarpackie.pl/index.php/si/projekty-w-realizacji/projekt-psip