Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5440.01 20
Aktualizacja: 2024.04.25

 

 

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowo
Kopernika 8

37-300 Leżajsk

tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09
(patrz również pkt 3)

www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

 1. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z Dz.U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2019r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2019r. poz. 596);
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z późn.zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.572 );
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz.2111);

 1. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8

Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego
– pok. Nr 5, Tel. (017) 240 45 21.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących środki szkolenia kierowców wraz z oświadczeniem o treści określonej w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1212 z późn.zm.);

-Oświadczenie przedsiębiorcy o następującej treści:

„Oświadczam że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą, znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. – „o kierujących pojazdami”.

Oświadczenie powinno również zawierać: firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji,

 1. OPŁATY:

500 zł – opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Opłata skarbowa :

17zł – opłata skarbowa za wydanie zmienionego zaświadczenia;

17zł – opłata skarbowa od pełnomocnictwa (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

 1. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 2. Osobiście
  2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
  3. Z upoważnieniem pisemnym
 3. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 7 dni

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji o odmowie wpisu przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 1. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć staroście, informację o wszelkich zmianach danych  zawartych we wniosku w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

 1. posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia: salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
 2. zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;
 3.  posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej,

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1292 z późn.zm.) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.