Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5410 16
Aktualizacja 2022.04.04

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

 

Starostwo Powiatowe

Kopernika 8

37-300 Leżajsk

tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)

www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

 1. NAZWA USŁUGI:

Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji: „GAZ”, „HAK”, „L”, „TAXI”, „VAT”, ” PIT”, „CIT”,”EURO”.
2. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2021.450 t.j ),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 ),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  ( Dz.U. z 2020 r., poz. 2130 t.j z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego KPA ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735 t.j),
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U z 2021 poz.1923 t.j)
  3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów: Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

f5410.10.01 – gaz

f5410.10.02 – HAK, VAT_inne

f5410.10.03 – euro

Upoważnienie

Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji: „GAZ-LPG” , „GAZ-CNG”.

1.Wniosek o wpis:

1.1 Załączniki do wniosku:

1.2 Dowód rejestracyjny pojazdu;

1.3 Karta pojazdu (jeżeli była wydana);

1.4 Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem.

1.5 Faktura lub rachunek  za montaż instalacji do zasilania gazem.

1.6 Dowód tożsamości właściciela – /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ – do wglądu

Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji: „HAK”, „TAXI”, „L” , „VAT”,

Wniosek o wpis:

Załączniki do wniosku:

– Dowód rejestracyjny pojazdu;

– Karta pojazdu (jeżeli była wydana);

– Zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, że spełnia określone niżej warunki,

– „HAK” –  jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy;

– „L”  –  jest przystosowany do nauki jazdy;

– „TAXI” –  jest przystosowany do odpłatnego przewozu osób;

– „VAT” –   spełnia wymagania określone w ustawie o podatku Vat (VAT 1-2);

– „PIT” – spełnia wymagania określone w ustawie o podatku Pit

(PIT a-b);

-„CIT” spełnia wymagania określone w ustawie o podatku Cit

(CIT a-b);

Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji o poziomie emisji spalin „EURO”,

Wniosek o wpis:

Załączniki do wniosku:

– Dowód rejestracyjny pojazdu;

– Karta pojazdu (jeżeli była wydana);

– wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji;

– oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on właściwy poziom emisji spalin;

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Sprawy związane z odbiorem zatrzymanego dokumentu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:
Dokument tożsamości cudzoziemca,tj. paszport oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:

 1. – wiza Schengen lub wiza krajowa,
 2. – karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy
 3. – zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 4. – karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
 5. – dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 6. – karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
 7. – karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany.
 8. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

 

 1. OPŁATY:

Opłata skarbowa :

17zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

 1. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Osobiście lub za pisemnym  upoważnieniem właściciela

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dokonanie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i kracie pojazdu(jeżeli była wydana), następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Na decyzję odmawiającą dokonania adnotacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 1. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW: