Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5410.07 7
Aktualizacja: 2024.04.25

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

 

Starostwo Powiatowe

Kopernika 8

37-300 Leżajsk

tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)

www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji: „GAZ”, „HAK”, „L”, „TAXI”, „VAT”, ” PIT”, „CIT”,”EURO”.

2. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1047 z póź. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1849 z późn. zm),
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego KPA (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.572 );
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów: Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Upoważnienie

– Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji: „GAZ-LPG” , „GAZ-CNG”.

Wniosek o wpis: f5410.07.01 – gaz

 • Załączniki do wniosku:
 • Dowód rejestracyjny pojazdu;
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem.
 • Faktura lub rachunek  za montaż instalacji do zasilania gazem.
 • Dowód tożsamości właściciela – /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ – do wglądu

– Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji: „HAK”, „TAXI”, „L” , „VAT”,

Wniosek o wpis: f5410.07.02 – HAK, VAT_inne

Załączniki do wniosku:

 • Dowód rejestracyjny pojazdu;
 • Zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, że spełnia określone niżej warunki,
 • „HAK” –  jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy;
 • „L”  –  jest przystosowany do nauki jazdy;
 • „TAXI” –  jest przystosowany do odpłatnego przewozu osób;
 • „VAT” –   spełnia wymagania określone w ustawie o podatku Vat (VAT 1-2);
 • „PIT” – spełnia wymagania określone w ustawie o podatku Pit
 • (PIT a-b);
 • „CIT” spełnia wymagania określone w ustawie o podatku Cit
 • (CIT a-b);

– Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji o poziomie emisji spalin „EURO”,

Wniosek o wpis: f5410.07.03 – euro

Załączniki do wniosku:

 • dowód rejestracyjny pojazdu;
 •  wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji;
 • oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on właściwy poziom emisji spalin;

Dokument określający tożsamość – do wglądu :

a) osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
b) pełnomocnictwo do załatwienia sprawy,
c) KRS i Regon w przypadku spółek,
d) wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcz

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa :

17zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Osobiście lub za pisemnym  upoważnieniem właściciela

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dokonanie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i kracie pojazdu(jeżeli była wydana), następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na decyzję odmawiającą dokonania adnotacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW: