Zamknij mobilną wersję WCAG

PUP zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia

10 września 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Alt=""

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VI)” – Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Co to są Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (tzw. dotacja)?

  Przyznawane jednorazowo, bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które są zainteresowane prowadzeniem własnej firmy przez okres minimum 15 miesięcy.

  Kto może ubiegać się o dotację w ramach projektu?

  Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. osoby, które mają ukończone 18 lat, do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia), w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu* i szkoleniu** (tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
  Wsparcie dla osób przystępujących do projektu będzie udzielane:
   osobom poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji,
   osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

  * Osoby, które nie uczestniczą w kształceniu tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym,
  ** Osoby, które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkoleniach finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu PO WER).
  Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, spełniającym powyższe warunki. PUP współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

  Do kiedy można składać wnioski na dotację?

  Nabór wniosków ciągły od 20 września 2021r. do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

  Uwaga!!!

  Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z warunkami i zasadami przyznawania przez PUP w Leżajsku dotacji.
  Wniosek i Regulaminy można pobrać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku pod adresem: www.lezajsk.praca.gov.pl w menu „Dokumenty do pobrania” – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn do 30 roku życia. Wnioski w formie papierowej dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku.

  Gdzie należy złożyć wniosek?

  Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku ul. Mickiewicza 56.
  -Przygotowane dokumenty należy złożyć w kopercie do oznaczonej skrzynki podawczej ustawionej obok Punku Obsługi Klienta.
  Szczegółowe informacje:
  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
  Biuro projektu – pok. 5, tel. 17 240 67 28
  Dotacje – pok. 17, tel. 17 242 73 73 wew. 32

  Elżbieta Buszta

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka