Zamknij mobilną wersję WCAG

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

16 października 2020

Zarząd Powiatu Leżajskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego Powiatu Leżajskiego w 2021 roku. Konkurs ofert obejmuje zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.