Zamknij mobilną wersję WCAG

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

22 marca 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Zarząd Powiatu Leżajskiego podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku.

  Wszyscy zainteresowani, w dniach od 29 marca 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r. mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronie internetowej www.starostwo.lezajsk.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Leżajsku w zakładce Plany, Programy, Strategie w podzakładce Programy, Plany.

  Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
  • pisemnej – na podstawie formularza dostępnego w Wydziale Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Leżajsku – ul. M.C. Skłodowskiej 8 lub formularza dostępnego na stronie internetowej www.starostwo.lezajsk.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Leżajsku w zakładce Plany, Programy, Strategie w pod zakładce Programy, Plany,
  • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: powiat@starostwo.lezajsk.pl,
  • ustnie do protokołu w Starostwie Powiatowym w Leżajsku, tel. 17 2404 570 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Leżajskiego.

  Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 19 kwietnia 2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka