Zamknij mobilną wersję WCAG

LXI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

29 listopada 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  25 listopada w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LXI sesja rady. Na wstępie spotkania radni przyjęli protokoły z LIX i LX sesji rady. Następnie podjęli uchwały w sprawie:

  – uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Leżajskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 oraz przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Leżajskiego za lata 2018-2020.

  – uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/270/2022 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2022 r.;

  – uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LIV/293/2022 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski;

  – przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Leżajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

  – uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Leżajskiego w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  – udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu leżajskiego;

  – powierzenia Gminie Grodzisko Dolne zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1266R w związku z budową przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1266R przy szkole podstawowej w miejscowości Grodzisko Górne w km 7+148.

  – wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 r.

  Podczas spotkania radni zapoznali się również z informacją o systemie pomocy rodzinie oraz organizacji pomocy dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu leżajskiego, a także z informacją o realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarowania gruntami Skarbu Państwa i Powiatu.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka