Zamknij mobilną wersję WCAG

Konkurs „Dzieje starostwa leżajskiego na przestrzeni wieków”

18 lipca 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Zapraszamy do udziału w naszym konkursie wakacyjnym „Dzieje starostwa leżajskiego na przestrzeni wieków”. Zadaniem uczestników jest nadesłanie poprawnych odpowiedzi na poniższe pytania wraz z niezbędnymi danymi (patrz poniżej: regulamin konkursu) na adres promocja@starostwo.lezajsk.pl.

  Odpowiedzi należy szukać w tekstach Romana Federkiewicza publikowanych na łamach „Kuriera Powiatowego” (numery: 11/2021, 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022). Archiwalne numery „KP” dostępne są na stronie www starostwa w zakładce Archiwum „Kuriera Powiatowego”

  A oto pytania:
  1) Która królowa Polski wykupiła leżajskie starostwo od Krzysztofa Szydłowieckiego w 1531 r.?
  2) Ile osad znajdowało się na terenie starostwa leżajskiego w 1649 r.?
  3) W 1781 r. na tereny starostwa leżajskiego zaczęli przybywać osadnicy niemieccy, których ulokowano w pięciu wsiach. Podaj nazwy tych wsi.
  4) Podaj dokładną datę pierwszego nalotu lotnictwa niemieckiego na Leżajsk.

  UWAGA! WYGRYWAJĄ TRZY PIERWSZE OSOBY, KTÓRE DO 21 LIPCA NAJSZYBCIEJ PRZEŚLĄ POPRAWNE ODPOWIEDZI.

  Regulamin konkursu
  1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk.
  2. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
  – zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości,
  – nie jest pracownikiem Organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest osobą bezpośrednio uczestniczącą w organizacji i przygotowaniu konkursu,
  – spełnia inne warunki określone w niniejszym regulaminie i/lub bezpośrednio w danym konkursie.
  3. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie zawierające odpowiedzi na pytania konkursowe.
  4. Spośród osób, które wezmą udział w konkursie, nagrodzone zostaną 3 osoby, które najszybciej prześlą poprawne odpowiedzi na adres mailowy: promocja@starostwo.lezajsk.pl
  Do odpowiedzi należy dołączyć imię i nazwisko oraz numer kontaktowy.
  5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 lipca na profilu facebookowym Powiatu Leżajskiego oraz stronie www Starostwa Powiatowego w Leżajsku.
  6. Nagrody w konkursach nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
  7. Zwycięzcy w konkursach zobowiązują się do osobistego odbioru nagród.
  8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu.
  9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  9.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk, tel. 172404530;
  9.2 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@starostwo.lezajsk.pl;
  9.3 Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu, na podstawie art. 6 ust 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
  9.4 Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W przypadku danych osobowych publikowanych na stronie internetowej i w social mediach do danych dostęp uzyskają użytkownicy Internetu;
  9.5 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  9.6 Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  9.7 Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  9.8 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu – odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

  Alt=""

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka