Zamknij mobilną wersję WCAG

Działania Starostwa Powiatowego w Leżajsku na rzecz dostępności

12 października 2023

Widok wejście do starostwa od strony ulicy Kopernika. Obok wejścia znajduje się podświetlany witacz, na którym z boku umieszczono tabliczkę informacyjną w języku polskim i Braille'a.
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  20 września 2019 r. weszła w życie ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która określiła obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie.

  Mimo że przeprowadzenie całego procesu dostosowania się do zapisów ustawy, zwłaszcza w obszarze architektonicznym, okazało się dla wielu instytucji niemałym wyzwaniem, nikt nie miał wątpliwości, że zmiany są konieczne.

  Jeszcze przed wejściem w życie ustawy, Starostwo Powiatowe w Leżajsku podjęło działania mające na celu usprawnienie przeprowadzenia owych zmian.

  Jednym z nich było wzięcie udziału w projekcie Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie podkarpackim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W jego ramach podjęto szereg działań m.in. działalność informacyjną w zakresie dostępności OzN do usług urzędowych oraz uzyskano rekomendacje dotyczące szkoleń pracowników, przystosowania obiektów powiatowych dla osób OzN. Ponadto instytucja prowadząca projekt przekazała starostwu raport zawierający m.in. konkretne działania, konieczne do podjęcia po wejściu w życie ww. ustawy.

  Priorytetem wśród zaplanowanych zmian stała się likwidacja barier architektonicznych. W sierpniu 2019 r., a więc tuż przed wejściem ustawy, zakończono przebudowę budynku głównego starostwa, w ramach której powstała – z pomocą dofinansowania PFRON – m.in. winda i sanitariaty przystosowane do potrzeb OzN.

  W związku z wejściem w życie w 2019 r. ustawy o dostępności cyfrowej podmioty publiczne zostały zobligowane do dostosowania stron internetowych i aplikacji mobilnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z tego względu oddana do użytku w 2020 r. nowa strona internetowa starostwa również zawiera niezbędne narzędzia umożliwiające OzN dostęp do serwisu.

  Od 2021 r. do budynku starostwa można również wejść z psem asystującym, czyli odpowiednio wyszkolonym i oznaczonym, który pełni rolę przewodnika osoby niewidomej, niedowidzącej lub osoby niepełnosprawnej ruchowo. Na uwagę zasługuje także fakt, że w tym samym roku Starostwo Powiatowe w Leżajsku zajęło I miejsce wśród instytucji publicznych na Podkarpaciu w konkursie Fundacji Szansa dla Niewidomych, w kategorii „Urząd otwarty dla niewidomych”.

  W 2022 r. Powiat Leżajski otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. Poprawa funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Leżajsku w obszarze dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to kolejny już etap na drodze ku lepszej dostępności usług urzędowych w starostwie dla OzN. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON.

  Na rzecz poprawy dostępności architektonicznej w starostwie zakupiono i zamontowano napęd do automatycznego otwierania oraz zamykania bocznych drzwi wejściowych do budynku A, a także plany tyflograficzne z dźwiękowym systemem nawigacyjno-informacyjnym, czyli specjalne mapy miejsca tworzone w formie dotykowej dla osób niewidomych i słabowidzących. Dokonano zakupu krzeseł ewakuacyjnych, rozbudowano i zmodernizowano system alarmowy oraz PPOŻ o dodatkową sygnalizację emitującą sygnały optyczno-akustyczne. Wykonano i zamontowano zewnętrzną podświetlaną tablicę informacyjną Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz podświetlany witacz. Zakupiono i zamontowano również balustrady na schody zewnętrzne. Ponadto skorzystano z usług doradczych w zakresie dostępności architektonicznej.

  W celu poprawy dostępności cyfrowej dokonano zakupu programu Adobe Acrobat Pro do edycji plików, natomiast na rzecz poprawy dostępności komunikacyjno-informacyjnej wykonano nagranie treści w Polskim Języku Migowym o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Leżajsku, zakupiono przenośne lupy elektroniczne oraz pętle indukcyjne, czyli urządzenia nadające sygnał poprzez zmodulowane pole magnetyczne, które jest odbierane przez cewkę indukcyjną aparatu słuchowego. Takie rozwiązanie eliminuje wszelkie zakłócenia akustyczne, a osoba słabosłysząca słyszy tylko pożądany sygnał.

  Całkowita wartość projektu wynosi 99 604,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 100%.

  Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka