Zamknij mobilną wersję WCAG

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Leżajsku udziela pomocy w relacjach (spornych sprawach), w których stronami są konsument i przedsiębiorca. Zgodnie z art 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu leżajskiego.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów czynne jest we wtorek i  czwartek  w godz. 7.30 – 15.30  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. Kopernika 8, pok. 102.

Porady konsumenckie udzielane są:

  • osobiście w pokoju nr 102,
  • telefonicznie pod numerem tel. 17 24 04 508
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: rk@starostwo.lezajsk.pl. Zapytania kierowane drogą elektroniczną powinny zawierać: imię i nazwisko konsumenta, adres zamieszkania oraz ewentualnie telefon kontaktowy. Pytania anonimowe pozostaną bez rozpoznania i odpowiedzi.

Zgłoszenie problemu konsumenckiego skutkującego pisemną interwencją rzecznika konsumentów do Sprzedawcy/Usługodawcy czy Operatora powinno nastąpić w formie pisemnej. Do wniosku należy załączyć kserokopie posiadanych dokumentów np. zgłoszenie reklamacyjne, umowę zawartą z przedsiębiorcą, korespondencję pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, opinię rzeczoznawcy i inne dokumenty dotyczące danej sprawy. Interwencje Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Leżajsku w stosunku do przedsiębiorców podejmowane są po wyczerpaniu przez konsumenta toku postępowania reklamacyjnego narzuconego mu przez ustawę lub wynikającego z umowy zawartej z przedsiębiorcą.

Ogłoszenia: