Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5430 39
Aktualizacja: 2024.04.25

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37 – 300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax: 017 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 581 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572);
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2022 r., poz. 2503 z późn. zm.).

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8.

Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Stanowiska nr 5 i nr 6.

tel. (17) 240 45 23

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie uprawnień:
(formularz): F-KT. 5430.01.01

Załączniki:

Aktualne orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców lub orzeczenie psychologiczne wystawione przez uprawnionego psychologa do badań kierowców, jeżeli przyczyną zatrzymania dokumentu były wątpliwości dotyczące stanu zdrowia.

Wniosek organu właściwego dłużnika po stwierdzeniu ustania przyczyn zatrzymania.

Do wglądu – dokument tożsamości.

 

5. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Złożenie wniosku:
1. Osobiście.
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Odbiór dokumentu:
1. Osobiście.
2. Za pomocą Poczty Polskiej.
3. Na podstawie upoważnienia pisemnego.

6. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

7. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

8. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.), do pobrania w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.