Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5430 39
Aktualizacja: 2023.02.27

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37 – 300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax: 017 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2546 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 808 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1659 z późn. zm.);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8.

Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Stanowiska nr 5 i nr 6.

tel. (17) 240 45 23

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie uprawnień:
(formularz): F-KT. 5430.01.01

Załączniki:

Aktualne orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców lub orzeczenie psychologiczne wystawione przez uprawnionego psychologa do badań kierowców, jeżeli przyczyną zatrzymania dokumentu były wątpliwości dotyczące stanu zdrowia.

Wniosek organu właściwego dłużnika po stwierdzeniu ustania przyczyn zatrzymania,

Do wglądu – dowód tożsamości lub paszport z potwierdzeniem zameldowania,

5. OPŁATY:

Opłata ewidencyjna za zwrot zatrzymanego prawa jazdy – 0,50 zł

Opłatę za zwrot zatrzymanego prawa jazdy można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 – Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Wykonując płatność przelewem za zwrot zatrzymanego prawa jazdy należy wpisać tytuł przelewu: Opłata za zwrot zatrzymanego prawa jazdy, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL).

Potwierdzenie wykonania przelewu proszę przesłać na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Złożenie wniosku:
1. Osobiście.
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Odbiór dokumentu:
1. Osobiście.
2. Za pomocą Poczty Polskiej.
3. Na podstawie upoważnienia pisemnego.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Ważność międzynarodowego prawa jazdy określa się na podstawie krajowego prawa jazdy, przy czym okres ten:

  • nie może być dłuższy niż 3 lata, lub
  • okres ten nie może przekraczać okresu ważności krajowego prawa jazdy.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.), do pobrania w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.