Zamknij mobilną wersję WCAG

XXXI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

27 listopada 2020

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  27 listopada 2020 r. odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Z uwagi na panującą epidemię, radni, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, brali udział w obradach z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

  Po przyjęciu protokołu z  XXX sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z informacją  o systemie pomocy rodzinie oraz organizacji pomocy dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu leżajskiego, a także o realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii, gospodarowania gruntami Skarbu Państwa i Powiatu.

  Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

  • zmiany Uchwały Nr XXIV/134/2020 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2020 r.
  • zatwierdzenia do realizacji projektu „Przez aktywizację do zatrudnienia” w ramach Działania 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP na lata 2014-2020,
  •  przyjęcia rocznego programu współpracy powiatu leżajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  • zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 r,
  • zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na realizację zadania inwestycyjnego,
  • wyrażenia zgody na powierzenie przez Powiat Leżajski Miastu i Gminie Nowa Sarzyna prowadzenia zadania publicznego,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego,
  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

  Informację zamieściła: Gabriela Niemczyk