Zamknij mobilną wersję WCAG

XXII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

28 lutego 2020

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  27 lutego w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XXII sesja Rady Powiatu. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i ustaleniu porządku obrad, radni zapoznali się z informacją z działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z zakresu pomocy społecznej za 2019 r.

  Następnie podjęli uchwały w sprawie:

  • zmiany Uchwały Nr LXIII/441/06 Rady Powiatu w Leżajsku w sprawie utworzenia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie.
  • przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Leżajskim na lata 2020-2022
  • zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VI)” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP;
  • powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Leżajskiej;
  • zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
  • zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

  Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka