Zamknij mobilną wersję WCAG

XIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

30 sierpnia 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Na wstępie spotkania Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze Powiatu Leżajskiego za rok 2018 oraz informacjami: o przebiegu wykonania planu finasowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za I półrocze 2019 r. którą przedstawił dyrektor SP ZOZ w Leżajsku Marian Furmanek; o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi leżajskiej za I półrocze 2019 r., którą przedstawił dyrektor Muzeum Jacek Kwieciński, o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r., którą przedstawił Skarbnik Powiatu Zdzisław Such.

   

  Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:

  • stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Leżajsku, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku.
  • dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Leżajsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.
  • dostosowania nazwy Szkoły Policealnej w Leżajsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.
  • ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Leżajskiego od dnia 1 września 2019 roku.
  • określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajsku oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć;
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski;
  • ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski;
  • stwierdzenia przekształcenia Technikum w Nowej Sarzynie;
  • stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.

  Podczas posiedzenia radni zaznajomili się również z informacją dotyczącą sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego za I półrocze 2019 r.

   

  Ponadto Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

   

  Informację zamieścił: GL

  Fot. GL