Zamknij mobilną wersję WCAG

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Leżajskiego

24 czerwca 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  23 czerwca w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LIV sesja rady, która była sesją absolutoryjną. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji radni zapoznali się z informacją z działalności Muzeum Ziemi Leżajskiej za 2021 r. i informacją o realizacji zadań z zakresu kultury, promocji, współpracy międzynarodowej oraz kultury fizycznej i turystyki w 2021 roku.

  Następnie podjęli uchwały w sprawie:

  – ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Leżajskiego od dnia 1 września 2022 roku,

  – ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski.

  – zmiany Uchwały Nr XLVIII/270/2022 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2022 r.

  – zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) Grodzisko Dolne – Giedlarowa w km 2+329 – 6+800 od granicy powiatów (przeworskiego/ leżajskiego) do skrzyżowania z drogą 1270R”- opracowanie dokumentacji projektowej,

  – zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244R Kulno – Brzyska Wola w km 0+000 – 6+026”- opracowanie dokumentacji projektowej,

  – wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leżajskiego,

  – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leżajskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,

  – udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Leżajskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2021; w głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za udzieleniem absolutorium zagłosowało 10 radnych, przeciw – 6 zaś 3 wstrzymało się od głosu;

  – zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego,

  – wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 r.,

  – ustalenia zasad naliczania diet przysługujących radnym,

  – przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

  W trakcie spotkania został przedstawiony również raport o stanie powiatu. Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka