Zamknij mobilną wersję WCAG

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1243R Jelna – Maleniska w miejscowości Jelna w km 1+330-1+989

Opis inwestycji: Cel projektu to zapobieganie marginalizacji społeczeństwa z terenów funkcjonowania PGR m.in. przez złą dostępność komunikacyjną. Przedmiotowa droga stanowi ważny trakt komunikacyjny łączący z Leżajskiem (skrzyżowanie w Maleniskach z DW 875) i Nową Sarzyną (skrzyżowanie w Jelnej z DK 77 początek drogi) ośrodki społeczno – gospodarcze w których zlokalizowane są m.in. zakłady pracy, szpital, przychodnie lekarskie oraz szkoły ponadpodstawowe. Planowana rozbudowa obejmuje najbardziej niebezpieczny odcinek drogi w całym ciągu drogowym, o szerokości jezdni w bardzo złym stanie technicznym 4,5-5,0m z półmetrowymi poboczami w bezpośrednim sąsiedztwie meandrującej na tym odcinku rzeki Malinianka co powoduje, że droga jest bardzo kręta (660m – 4 niebezpieczne łuki). W/w rzeka na tak małym zakresie 2 razy przecina drogę przepustami skrzynkowymi o wymiarach w świetle odpowiednio 4,5 x 1,5 i 4,5 x 1,2m, które będą przebudowywane (wydłużenie z dobudowaniem ścianek). Ponadto jezdnia na dł. 0,659 km zostanie poszerzona do parametrów klasy Z (6,0 -6,80m) ze wzmocnieniem do kategorii ruchu – KR2, warstwą podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20cm i warstwami z mieszanek mineralno asfaltowych – wiążącej i ścieralnej o grubości odpowiednio 8 i 4cm. Poprawiona będzie geometria łuków przez odpowiednią niweletę, poszerzenia i przechyłki jednostronne. Nastąpi usprawnienie odwodnienia budową odcinków kanalizacji deszczowej, budowę dodatkowego przepustu rurowego o śr. 100cm oraz renowację rowów przydrożnych z przebudową przepustów pod zjazdami. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zaplanowano budowę jednostronnego chodnika na długości ok. 659mb przylegającego do jezdni o szerokości 2,0m + krawężnik i obrzeże.

Przewidywana wartość inwestycji: 2 262 100,00 zł

Środki własne: 67 087,21 zł

Kwota wnioskowanych środków: 2 195 012,79 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład)