Zamknij mobilną wersję WCAG

Rozbudowa i przebudowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 877 z krajową nr 77 stanowiącego drogę powiatową nr 1258R Giedlarowa – Wierzawice w km 0+000-1+640

Opis inwestycji: Zakres robót przewiduje wykonanie m.in. poszerzenia jezdni do 5,5m ze wzmocnieniem warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych – wyrównawczą 100kg/m²
i ścieralną o grubości 4cm. Poprawienie istniejącej geometrii drogi przez odpowiednie ukształtowanie niwelety oraz poszerzeń i przechyłek na łukach. Rozebranie, korytowanie
z wykonaniem pełnej konstrukcji na dwóch odcinkach drogi w km 0+760 do 0+850, 1+100 do 1+300. Zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu przez budowę lewostronnego chodnika na całej długości ok. 1560m przylegającego do jezdni o szerokości 2,0m + krawężnik i obrzeże z odcinkowym zabezpieczeniem skarp palisadami
i prefabrykowanymi murami oporowymi typu „L”. Budowę na całym odcinku pod chodnikiem kanalizacji deszczowej (rowu krytego). Przebudowę zjazdów z przepustami, reprofilację przydrożnego rowu prawostronnego z odcinkowymi umocnieniami dna i skarp płytami ażurowymi. Wprowadzenie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu przez wymianę oznakowania pionowego oraz montaż balustrad U-11a przy chodniku.

Przewidywana wartość inwestycji: 5 630 600,00 zł

Środki własne: 660 105,00 zł

Dofinansowanie w kwocie: 4 970 495,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład)