Zamknij mobilną wersję WCAG

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka-Kolonia Polska-Cieplice (gr.pow.) w km 5+409-11+127

Opis inwestycji: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R klasy L w km 5+409 – 11+127 o długości 5,718 km jest kontynuacją inwestycji (w latach 2009-2010 zostały przebudowane odcinki w km 0+029-5+409 w ramach FDS, w km 11+127 – 12+927 ze środków własnych, w 2015r w km 12+927 – 14+442. Z całego ciągu drogowego łączącego dwa powiaty (Leżajski/Przeworski) o długości 14,44km pozostał do modernizacji środkowy odcinek o dł. 5,72 km. Przebudowa obejmuje wzmocnienie i poszerzenie jezdni do podstawowej szerokości pasa ruchu 5,5m, wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni do nośności 100KN/oś dla KR2 podbudową z mieszanki cementowo- emulsyjnej z recyklingiem istniejącej nawierzchni o gr. 15 cm + w-wy z mieszanek mineralno- asfaltowych odpowiednio 8cm (wiążąca) i 4cm (ścieralna), budowę chodników w terenie zabudowy o dł. 3 850 m.b. oraz budowę nowego przejścia dla pieszych w km ok. 9+070 na skrzyżowaniu z DP 1249R w Dąbrowicy przy kościele i szkole podstawowej wg wytycznych (WR-D-41-3 i WR-D-41-4) w zakresie planowania infrastruktury dla pieszych – wykonanie m.in. : nawierzchni przejścia koloru czerwonego, dostosowanie istniejących stref oczekiwania i obszarów dojść do przejścia również dla niewidomych właściwego oświetlenia przejścia zgodnie z w/w wytycznymi z okablowaniem lub montażem turbiny wiatrowej i paneli fotowoltaicznych, szaf sterowniczych oraz oznakowanie znakami pionowymi w tym montażu znaku D-6 na wsporniku. Ponadto przewiduje się poprawę geometrii łuków poziomych, pionowych i skrzyżowań z drogami bocznymi do normatywnych wymiarów, w tym przebudowę dwóch skrzyżowań (z drogą powiatową nr 1249R w km 9+050 i skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1253R w km 10+017), usystematyzowanie odwodnienia przez przebudowę rowów przydrożnych otwartych, budowę rowów krytych, kanalizacji deszczowej, przebudowę przepustów pod zjazdami i koroną drogi, przebudowę poboczy gruntowych do szer. 0,75m z umocnieniem kruszywem łamanym gr. 10cm, oznakowanie pionowe i poziome, montaż poręczy i barier energochłonnych, odcinkowe wykonanie konstrukcji oporowej przy chodniku ze ścianek szczelnych zwieńczonych oszczepem żelbetowym.

Przewidywana wartość inwestycji: 15 993 127,00 zł

Środki własne: 7 996 564,00 zł

Dofinansowanie w kwocie: 7 996 563,00 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)