Zamknij mobilną wersję WCAG

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – Cieplice (gr. pow.) w km 0+029,01 – 0+700 i 0+840 – 5+409 w miejscowości Kuryłówka, Tarnawiec, Ożanna

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – Cieplice (gr. pow.) w km 0+029,01 – 0+700 i 0+840 – 5+409 w miejscowości Kuryłówka, Tarnawiec, Ożanna”

Realizacja przedsięwzięcia współfinansowana środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Celem niniejszego projektu była poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podniesienie standardu przebudowanej drogi wpłynie znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych. Usprawni dostęp obywateli do usług świadczonych przez podmioty i instytucje, w szczególności z zakresu administracji publicznej, oświaty, ochrony zdrowia, handlu, usług, itp.

Długość przebudowanego odcinka drogi to 5 240 mb.

Realizacja zadania, w szczególności polegała na wykonaniu:

  • Poszerzenie jezdni do podstawowej szerokości pasa ruchu 2,75 m x 2 = 5,50 m jezdnia, wzmocnienie istn. konstr. jezdni do nośności 100 kN/oś dla KR2 podbudową z mieszanki cementowo emulsyjnej z recyklingiem istniejącej nawierzchni o grub. 15 cm + w-wy z mieszanek mineralno – asfaltowych odpowiednio 8 cm (wiążąca) i 4 cm (ścieralna),

  • Budowę chodnika w terenie zabudowanym przez miejscowość Kuryłówka i Tarnawiec zlokalizowanego przy jezdni w km 0+029,10 – 0+665 str. prawa o dł. 636 m, 1+618 – 1+840 str. lewa o dł. 222, 1+824 – 2+820 str. prawa, o dł. 996 m, w km 1+840 – 1+926 str. lewa
    poza rowem – dodatkowy,

  • Budowę 8 szt. zatok autobusowych z budową peronów przystankowych w km: ok. 0+250 str. lewa 0+430 str. prawa, 2+055 str. lewa, 2+155 str. prawa, 3+345 str. lewa, 4+280 str. lewa, 4+355 str. prawa, 5+320 str. lewa,

  • Usystematyzowanie odwodnienia przez przebudowę rowów przydrożnych otwartych, budowę rowów krytych, kanalizacji deszczowej ze studzienkami krawężnikowymi, przebudowę przepustów pod zjazdami i koroną drogi,

  • Przebudowę poboczy gruntowych do szer. 0,75 m z umocnieniem kruszywem łamanym gr. 10cm,

  • Montaż znaków pionowych, poręczy i barier energochłonnych.

Całkowita wartość zadania:   7 976 460,67 zł
Kwota wkładu własnego:      3 988 230,67 zł
Kwota dofinansowania:         3 988 230,00 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Zdjęcia drogi przed przebudową:

Zdjęcia drogi w trakcie przebudowy i po niej: