Zamknij mobilną wersję WCAG

Przebudowa drogi powiatowej nr 1262R Hucisko-Brzóza Królewska-Biedaczów w km 0+000-3+172 w miejscowości Hucisko i Brzóza Królewska

Opis inwestycji: Projekt zakłada uregulowanie szerokości jezdni do podstawowej szerokości pasa ruchu 2,75m x 2= 5,50m jezdnia, wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni do nośności 100kN/oś dla KR2 podbudową z mieszanki cementowo – emulsyjnej z recyklingiem istniejącej nawierzchni o grubości 15cm + w-wy z mieszanek mineralno – asfaltowych odpowiednio 8cm (wiążąca) i 4cm (ścieralna).

Ponadto projekt obejmuje poprawę geometrii łuków poziomych i pionowych do normatywnych wymiarów oraz skrzyżowań z drogami bocznymi w tym przebudowę skrzyżowania z droga powiatową nr 1238R Łętownia – Hucisko – Maleniska na początku odcinka w km 0+000 i przebudowę skrzyżowania z drogą gminną w km 2+825,28 str. Lewa, usystematyzowanie odwodnienia przez przebudowę rowów przydrożnych, budowę rowów krytych – elementów kanalizacji deszczowej, przebudowę przepustów pod zjazdami i koroną drogi, przebudowę poboczy gruntowych do szer. 0,75m z umocnieniem kruszywem łamanym gr. 10cm, wymianę znaków pionowych i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Chodnik przy jezdni na całym odcinku drogi.

Istotnym założeniem jest wykonanie nowego przejścia dla pieszych w km 2+158 przy zmianie chodnika z prawej strony na lewą wg wytycznych (WR-D-41-3 i WR-D-41-4).

Przewidywana wartość inwestycji: 12 007 000,00 zł

Środki własne: 6 044 044,00 zł

Dofinansowanie w kwocie: 5 962 956,00 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)