Zamknij mobilną wersję WCAG

Przebudowa dróg powiatowych nr 1273R Grodzisko Nowe – Chodaczów w km 0+002,60 – 1+847,30 i 1271R Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie w km 2+060 – 3+059

Opis inwestycji: Zasięg inwestycji obejmuje przebudowę ok. 2,85 km dróg powiatowych przez wykonanie poszerzenia jezdni, wzmocnienie konstrukcji jezdni, budowę chodnika (dł. 1845,00 mb), usprawnienie odwodnienia, wprowadzenie nowego oznakowania dróg. Celem jest poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji w powiecie leżajskim z układem dróg wyższej kategorii oraz usuwanie niedoborów przepustowości.

Przewidywana wartość inwestycji: 4 990 000,00 zł

Środki własne: 249 500,00 zł

Kwota wnioskowanych środków: 4 740 500,00 zł