Zamknij mobilną wersję WCAG

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej nr 1265R w Woli Zarczyckiej w ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1265R Górno (gr.pow.) – Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w km 7+342 – 7+588

Zdjęcie przedstawia przebudowaną drogę powiatową w Woli Zarczyckiej

Realizacja zadania pn.: „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej nr 1265R w Woli Zarczyckiej w ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1265R Górno (gr.pow.) – Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w km 7+342 – 7+588” została współfinansowana środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców w miejscowości Wola Zarczycka.

Zakres robót związanych z budową wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej nr 1265R w Woli Zarczyckiej obejmował:

Przebudowę odcinka drogi powiatowej do parametrów drogi klasy „L” o długości 0,246km w km7+342 – 7+588 (100m przed i 100m za planowanym do budowy przejściem dla pieszych w km 7+460, odcinek objęty dofinasowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) poszerzenie jezdni do zasadniczej szerokości 5,5m, odnowę nawierzchni przez wykonanie warstw bitumicznych – profilowej średnio 75kg/m2 i ścieralnej o grub. 4cm AC11S, budowę prawostronnego chodnika o szer. 2,00m + krawężnik i obrzeże w km 7+342 – 7+588, budowę rowu krytego – elementów kanalizacji deszczowej z rur PP SN 8 o średnicy 50cm w km od 7+350 (S-1) do km 7+580 (S-7) wraz z przepustem pod koroną drogi Dn 60 do lewostronnego rowu, budowę – urządzenie wyniesionego przejścia dla pieszych w km 7+460 oraz przez oznakowanie pionowe i poziome, w tym zakup i montaż aktywnego znaku drogowego D-6 dwustronnego z lampą pulsacyjną na wysięgniku wyposażonym w detektory ruchu zasilanego układem hybrydowym i doświetlenie przejścia przez zakup i montaż 2 szt. latarni hybrydowych.

Wartość zadania: 720 369, 67 zł

Koszty kwalifikowane: 546 628,27 zł

Koszty niekwalifikowane: 173 741,40 zł

Kwota wkładu własnego: 346 628,27 zł

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Zdjęcie przedstawia przebudowaną drogę powiatową w Woli Zarczyckiej Zdjęcie przedstawia przebudowaną drogę powiatową w Woli Zarczyckiej Zdjęcie przedstawia przebudowaną drogę powiatową w Woli Zarczyckiej Zdjęcie przedstawia przebudowaną drogę powiatową w Woli Zarczyckiej Zdjęcie przedstawia przebudowaną drogę powiatową w Woli Zarczyckiej Zdjęcie przedstawia przebudowaną drogę powiatową w Woli Zarczyckiej Zdjęcie przedstawia przebudowaną drogę powiatową w Woli Zarczyckiej Zdjęcie przedstawia przebudowaną drogę powiatową w Woli Zarczyckiej Zdjęcie przedstawia przebudowaną drogę powiatową w Woli Zarczyckiej Zdjęcie przedstawia przebudowaną drogę powiatową w Woli Zarczyckiej Zdjęcie przedstawia przebudowaną drogę powiatową w Woli Zarczyckiej Zdjęcie przedstawia przebudowaną drogę powiatową w Woli Zarczyckiej