Zamknij mobilną wersję WCAG

Koalicje dla Niepodległej 2022 – nabór wniosków do programu

20 kwietnia 2022

Niepodległa_miniatura
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Biuro Programu Niepodległa rozpoczęło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. O dotacje mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Budżet programu w 2022 roku wynosi 1 mln zł.

  Nabór wniosków trwa do 16 maja 2022 r. do godz. 15.59.

  W programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległa” można wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 5 tys. do 30 tys. złotych brutto, przy czym poziom dofinansowania może wynosić do 100% całości budżetu zadania.

  O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe — spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

  Wnioskodawca ma obowiązek przedstawienia porozumienia o współpracy przy realizacji zadania z co najmniej dwoma podmiotami.

  Partnerem porozumienia mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • państwowe i samorządowe instytucje kultury,
  • archiwa państwowe,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze (publiczne i niepubliczne),
  • uczelnie publiczne lub niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574),
  • państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
  • organizacje pozarządowe,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • spółdzielnie socjalne w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2020 r. poz. 2085, ze zm.).

  Dotacje są przeznaczone na realizację następujących zadań:

  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;
  • lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
  • wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
  • rekonstrukcje wydarzeń historycznych;
  • działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzenia i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych.

  Termin realizacji projektów: od 01 lipca 2022 r. do 20 listopada 2022 r.

  Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu Witkac.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie programu.

   

  Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka