Zamknij mobilną wersję WCAG

Informacja o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej 2022 w powiecie leżajskim

28 marca 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 17), kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu leżajskiego przeprowadzona zostanie w terminie od dnia 5 do 28 kwietnia 2022 r.

  Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku jest Miejskie Centrum Kultury przy ul. A. Mickiewicza 65 w Leżajsku.

  Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

  Szczegółowy terminarz pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku, z podziałem na dni, w których będą stawać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z poszczególnych miast i gminy przedstawia się następująco:

  1. Miasto i Gmina Nowa Sarzyna – 5, 6, 7, 8, 11 i 12 kwietnia 2022 r.
  2. Gmina Leżajsk – 13, 14 i 15 kwietnia 2022 r.
  3. Miasto Leżajsk – 19, 20, 21 i 22 kwietnia 2022 r.
  4. Gmina Grodzisko Dolne – 25 i 26 kwietnia 2022 r.
  5. Gmina Kuryłówka – 27 kwietnia 2022 r.
  6. W dniu 28 kwietnia 2022 r. do kwalifikacji wojskowej stawiają się kobiety.

  Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:

  1) mężczyzn urodzonych w 2003 r.;

  2) mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

  3) osoby urodzone w latach 2001-2002, które:

  1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

  4) kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);

  5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

  INFORMACJE DLA WEZWANYCH –  JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

  Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

  1. wójtowi lub burmistrzowi:
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  1. powiatowej komisji lekarskiej:
  • dokumentację medyczną, o której mowa w 26 ust. 1b ustawy – tj. dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy,
  1. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

  Ponadto osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia dodatkowo:

  1. powiatowej komisji lekarskiej:
  • dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy,
  1. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  • książeczkę wojskową.

  KATEGORIE  ZDOLNOŚCI  DO  CZYNNEJ  SŁUŻBY  WOJSKOWEJ:

  1. kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby
   w obronie cywilnej zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji, jak i w czasie wojny;
  2. kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność
   do czynnej służby wojskowej;
  3. kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej
   w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, oznacza, że osoba taka nie może zostać powołana
   do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Wyjątek stanowią osoby które zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby w nowo tworzonych Wojskach Obrony Terytorialnej, takie osoby z orzeczoną kategorią „D” mogą zastać przeznaczone na niektóre stanowiska służbowe;
  4. kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz.U. 2021 poz. 372 z późn. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1980).

  ZK

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka