Zamknij mobilną wersję WCAG

Fundusz Dróg Samorządowych

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – Cieplice (gr. pow.) w km 0+029,01 – 0+700 i 0+840 – 5+409 w miejscowości Kuryłówka, Tarnawiec, Ożanna”

  Realizacja przedsięwzięcia współfinansowana środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach „Fundusz Dróg Samorządowych”.

  Celem niniejszego projektu była poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podniesienie standardu przebudowanej drogi wpłynie znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych. Usprawni dostęp obywateli do usług świadczonych przez podmioty i instytucje, w szczególności z zakresu administracji publicznej, oświaty, ochrony zdrowia, handlu, usług, itp.

  Długość przebudowanego odcinka drogi to 5 240 mb.

  Realizacja zadania, w szczególności polegała na wykonaniu:

  • Poszerzenie jezdni do podstawowej szerokości pasa ruchu 2,75 m x 2 = 5,50 m jezdnia, wzmocnienie istn. konstr. jezdni do nośności 100 kN/oś dla KR2 podbudową z mieszanki cementowo emulsyjnej z recyklingiem istniejącej nawierzchni o grub. 15 cm + w-wy z mieszanek mineralno – asfaltowych odpowiednio 8 cm (wiążąca) i 4 cm (ścieralna),

  • Budowę chodnika w terenie zabudowanym przez miejscowość Kuryłówka i Tarnawiec zlokalizowanego przy jezdni w km 0+029,10 – 0+665 str. prawa o dł. 636 m, 1+618 – 1+840 str. lewa o dł. 222, 1+824 – 2+820 str. prawa, o dł. 996 m, w km 1+840 – 1+926 str. lewa
   poza rowem – dodatkowy,

  • Budowę 8 szt. zatok autobusowych z budową peronów przystankowych w km: ok. 0+250 str. lewa 0+430 str. prawa, 2+055 str. lewa, 2+155 str. prawa, 3+345 str. lewa, 4+280 str. lewa, 4+355 str. prawa, 5+320 str. lewa,

  • Usystematyzowanie odwodnienia przez przebudowę rowów przydrożnych otwartych, budowę rowów krytych, kanalizacji deszczowej ze studzienkami krawężnikowymi, przebudowę przepustów pod zjazdami i koroną drogi,

  • Przebudowę poboczy gruntowych do szer. 0,75 m z umocnieniem kruszywem łamanym gr. 10cm,

  • Montaż znaków pionowych, poręczy i barier energochłonnych.

  Całkowita wartość zadania:   7 976 460,67 zł
  Kwota wkładu własnego:      3 988 230,67 zł
  Kwota dofinansowania:         3 988 230,00 zł

  Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

  Zdjęcia drogi przed przebudową:

  Zdjęcia drogi w trakcie przebudowy i po niej:

   

  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277R Łowisko (gr. pow.) – Wola Zarczycka w km 6+438,48 – 7+786,86 w miejscowości Wola Zarczycka” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk
  w km 8+658 – 9+934 w miejscowości Łukowa i Ruda Łańcucka”.

  Powiat Leżajski pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację kolejnych dwóch zadań inwestycyjnych:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277R Łowisko (gr. pow.) – Wola Zarczycka w km 6+438,48 – 7+786,86 w miejscowości Wola Zarczycka” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk w km 8+658 – 9+934 w miejscowości Łukowa i Ruda Łańcucka”.

  Celem realizacji niniejszych projektów jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego. Podniesienie standardu przebudowywanych dróg wpłynie znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych. Długość odcinków objętych inwestycją wynosi odpowiednio 1 348,38 m oraz 1 276,00m. W ramach obu zadań przewiduje się wykonanie robót przygotowawczych, konstrukcji nawierzchni jezdni, odwodnienia, zjazdy i pobocza, budowę chodników, wymianę i wprowadzenie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu, roboty wykończeniowe. Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277R Łowisko (gr. pow.) – Wola Zarczycka w km 6+438,48 – 7+786,86 w miejscowości Wola Zarczycka”

  • Całkowita wartość zadania:   2 903 170,64 zł
  • Kwota wkładu własnego:       1 161 268,64 zł
  • Kwota dofinansowania:         1 741 902,00 zł

  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk w km 8+658 – 9+934 w miejscowości Łukowa i Ruda Łańcucka”.

  • Całkowita wartość zadania:   1 842 123,84 zł
  • Kwota wkładu własnego:          736 849,84 zł
  • Kwota dofinansowania:         1 105 274,00 zł

  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka – Wólka Niedźwiedzka w km 0+970 – 2+100 w miejscowości Wola Zarczycka”

  Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej na przebudowanym odcinku do obowiązujących standardów, m.in.
  w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorstw, skrócenie czasu przejazdu, podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także podniesienie standardu życia mieszkańców zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej drogi. Usprawnienie dostępu obywateli do usług świadczonych przez podmioty i instytucje, w szczególności z zakresu administracji publicznej, oświaty, ochrony zdrowia, handlu, usług, itp.

  Długość przebudowanego odcinka drogi to 1030 mb.

  Zakres zamówienia obejmował przebudowę odcinka drogi powiatowej do parametrów klasy L. Przebudowa obejmowała: poszerzenie jezdni do podstawowej szerokości pasa ruchu 3,00 mx2= 6,00 m jezdnia, wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni do nośności 100kN/oś dla KR3 warstwą o grubości 20 m mieszanki cementowo-emulsyjnej (podbudowa) z recyklingiem istniejącej nawierzchni bitumicznej + warstwy z mieszanek z betonu asfaltowego, wiążąca 8 cm i ścieralna 4 cm. Usystematyzowanie odwodnienia przez:  przebudowę rowów przydrożnych na rów kryty o średnicy 500 mm (elementy kanalizacji deszczowej) str. prawa od początku odcinka do km ok. 1+317) pod chodnikiem, na pozostałym odcinku str. lewa remont istniejącego rowu przydrożnego przez pogłębienie i odmulenie, skarpy rowu otwartego o pochyleniu większym niż 1:1,5 zostały umocnione płytami ażurowymi,  dno ściekiem korytkowym typu mulda oraz przebudowano przepusty pod zjazdami. Wybudowano jednostronny chodnik po stronie prawej na długości całego odcinka o szerokości 2,0 m (z miejscowym przewężeniem – szerokość poniżej 2,0 m do 1,25 m w najwęższym miejscu: km 1+154,36 – 1+194,30) oraz chodnik obustronny przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 1240R oraz z drogą gminną 104726R, przebudowano zatokę autobusową lewostronną w km ok. 2+031 wraz z peronem szerokości 1,5 m. Pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m zostały umocnione kruszywem łamanym. Wprowadzono urządzenia bezpieczeństwa ruchu – znaki pionowe, bariery ochronne, balustrady, poziome oznakowania przejść dla pieszych.

  Całkowita wartość zadania:   2 730 660,54 zł
  Kwota wkładu własnego:          546 132,54 zł
  Kwota dofinansowania:         2 184 528,00 zł

  Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

  Zdjęcia drogi przed przebudową i w jej trakcie:

   

  Zdjęcia drogi po przebudowie:

  „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie (gr. pow.) – Laszczyny w km 20+888 – 23+167 w miejscowości Zmysłówka, Laszczyny”

  • Całkowita wartość zadania: 2 590 041,75 zł
  • Kwota wkładu własnego: 1 036 998,75 zł
  • Kwota dofinansowania: 1 553 043,00 zł

  Środki Funduszu Dróg Samorządowych stanowią 60% wartości zadania.

  Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) – Laszczyny. Zamierzeniem inwestycyjnym objęty został odcinek drogi o długości 2,310 km. Przebudowa drogi polegała na:

  • wykonaniu poszerzenia jezdni z wykonaniem nawierzchni asfaltowej do szer. 5,5 m na odcinkach prostych (w-wa ścieralna) wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy;
  • budowie jednostronnego chodnika  o szerokości 2,0 m w terenie zabudowy przez miejscowości Zmysłówka i Laszczyny;
  • usystematyzowaniu odwodnienia przez przebudowę rowów przydrożnych otwartych, budowę rowów krytych, kanalizacji deszczowej, przebudowę przepustów pod zjazdami i koroną drogi, przebudowę poboczy gruntowych do szer. 1,00 m z umocnieniem kruszywem łamanym gr. 15 cm.
  • wymianę znaków pionowych, poręczy i barier energochłonnych.

  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie w km 0+000 – 3+305 w miejscowości Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka”

  • Całkowita wartość zadania:    7 636 498,10 zł
  • Kwota wkładu własnego:       3 983 995,10 zł
  • Kwota dofinansowania:         3 652 503,00 zł

  Środki Funduszu Dróg Samorządowych stanowią 50% wartości zadania.

  Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi powiatowej nr 1267R o długości 3,305 km klasy L. Podstawowy zakres robót budowlanych obejmował:

  • poszerzenie jezdni do podstawowej szerokości pasa ruchu 2,75 m x 2 = 5,50 m jezdnia oraz 3,0m pas ruchu przylegający do chodnika (w miejscu występowania chodnika) 2,75+3,00=5,75, wzmocnienie istn. konstr. jezdni do nośności 100 kN/oś dla KR2  przez wymianę konstrukcji jezdni + w-wy z mieszanek mineralno-asfaltowych odpowiednio 8 cm (wiążąca) i 4 cm (ścieralna);
  • przebudowę dwóch przepustów skrzynkowych żelbetowych w km 0+015,20 i 0+540,20;
  • przebudowę rowów przydrożnych na rowy kryte oraz remont istniejących rowów, przydrożnych przez pogłębienie, odmulenie i wyprofilowanie z nadaniem odpowiednich spadków;
  • przebudowę przepustów pod zjazdami;
  • budowę jednostronnego chodnika zlokalizowanego przy jezdni na długości 2,183km o szerokości 2,0m nawierzchni z kostki brukowej + krawężnik 15x30cm i obrzeże 8x30cm, na przemian prawa lub lewa strona;
  • umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym o grubości 20cm;
  • montaż znaków pionowych, barier ochronnych, balustrad, wprowadzenie poziomego oznakowania skrzyżowań i przejść dla pieszych;
  • przebudowa kolizji z zabezpieczeniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
  • roboty dodatkowe związane z poprawą odprowadzenia wód opadowych i zabezpieczenie skarp przez wykonanie: rowów krytych, odmulenie rowów odprowadzających wody, ścieków z elementów betonowych, umocnienia skarp płytami ażurowymi, osadników, ścian oporowych z prefabrykatów typu L o wys. 200 i 160cm, poprawą bezpieczeństwa ruchu przez montaż barier energochłonnych  i barier ochronnych typu U-11A, z nawierzchnią chodnika i zjazdów oraz z nawierzchnią na kapie chodnikowej przepustu w km 0+540.

  Droga 1267R przed przebudową:

  :

  Droga 1267R w trakcie przebudowy:

  Droga 1267R po przebudowie: