Zamknij mobilną wersję WCAG- Starostwo Powiatowe w Leżajsku
 • Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Fundusz Dróg Samorządowych

Brak zdjęcia wyróżniającego dla artykułu: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – Cieplice (gr. pow.) w km 0+029,01 – 0+700 i 0+840 – 5+409 w miejscowości Kuryłówka, Tarnawiec, Ożanna”

Realizacja przedsięwzięcia współfinansowana środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Celem niniejszego projektu była poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podniesienie standardu przebudowanej drogi wpłynie znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych. Usprawni dostęp obywateli do usług świadczonych przez podmioty i instytucje, w szczególności z zakresu administracji publicznej, oświaty, ochrony zdrowia, handlu, usług, itp.

Długość przebudowanego odcinka drogi to 5 240 mb.

Realizacja zadania, w szczególności polegała na wykonaniu:

 • Poszerzenie jezdni do podstawowej szerokości pasa ruchu 2,75 m x 2 = 5,50 m jezdnia, wzmocnienie istn. konstr. jezdni do nośności 100 kN/oś dla KR2 podbudową z mieszanki cementowo emulsyjnej z recyklingiem istniejącej nawierzchni o grub. 15 cm + w-wy z mieszanek mineralno – asfaltowych odpowiednio 8 cm (wiążąca) i 4 cm (ścieralna),

 • Budowę chodnika w terenie zabudowanym przez miejscowość Kuryłówka i Tarnawiec zlokalizowanego przy jezdni w km 0+029,10 – 0+665 str. prawa o dł. 636 m, 1+618 – 1+840 str. lewa o dł. 222, 1+824 – 2+820 str. prawa, o dł. 996 m, w km 1+840 – 1+926 str. lewa
  poza rowem – dodatkowy,

 • Budowę 8 szt. zatok autobusowych z budową peronów przystankowych w km: ok. 0+250 str. lewa 0+430 str. prawa, 2+055 str. lewa, 2+155 str. prawa, 3+345 str. lewa, 4+280 str. lewa, 4+355 str. prawa, 5+320 str. lewa,

 • Usystematyzowanie odwodnienia przez przebudowę rowów przydrożnych otwartych, budowę rowów krytych, kanalizacji deszczowej ze studzienkami krawężnikowymi, przebudowę przepustów pod zjazdami i koroną drogi,

 • Przebudowę poboczy gruntowych do szer. 0,75 m z umocnieniem kruszywem łamanym gr. 10cm,

 • Montaż znaków pionowych, poręczy i barier energochłonnych.

Całkowita wartość zadania:   7 976 460,67 zł
Kwota wkładu własnego:      3 988 230,67 zł
Kwota dofinansowania:         3 988 230,00 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Zdjęcia drogi przed przebudową:

Zdjęcia drogi w trakcie przebudowy i po niej:

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1277R Łowisko (gr. pow.) – Wola Zarczycka w km 6+438,48 – 7+786,86 w miejscowości Wola Zarczycka” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk
w km 8+658 – 9+934 w miejscowości Łukowa i Ruda Łańcucka”.

Powiat Leżajski pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację kolejnych dwóch zadań inwestycyjnych:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277R Łowisko (gr. pow.) – Wola Zarczycka w km 6+438,48 – 7+786,86 w miejscowości Wola Zarczycka” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk w km 8+658 – 9+934 w miejscowości Łukowa i Ruda Łańcucka”.

Celem realizacji niniejszych projektów jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego. Podniesienie standardu przebudowywanych dróg wpłynie znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych. Długość odcinków objętych inwestycją wynosi odpowiednio 1 348,38 m oraz 1 276,00m. W ramach obu zadań przewiduje się wykonanie robót przygotowawczych, konstrukcji nawierzchni jezdni, odwodnienia, zjazdy i pobocza, budowę chodników, wymianę i wprowadzenie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu, roboty wykończeniowe. Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1277R Łowisko (gr. pow.) – Wola Zarczycka w km 6+438,48 – 7+786,86 w miejscowości Wola Zarczycka”

 • Całkowita wartość zadania:   2 903 170,64 zł
 • Kwota wkładu własnego:       1 161 268,64 zł
 • Kwota dofinansowania:         1 741 902,00 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk w km 8+658 – 9+934 w miejscowości Łukowa i Ruda Łańcucka”.

 • Całkowita wartość zadania:   1 842 123,84 zł
 • Kwota wkładu własnego:          736 849,84 zł
 • Kwota dofinansowania:         1 105 274,00 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka – Wólka Niedźwiedzka w km 0+970 – 2+100 w miejscowości Wola Zarczycka”

Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej na przebudowanym odcinku do obowiązujących standardów, m.in.
w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorstw, skrócenie czasu przejazdu, podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także podniesienie standardu życia mieszkańców zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej drogi. Usprawnienie dostępu obywateli do usług świadczonych przez podmioty i instytucje, w szczególności z zakresu administracji publicznej, oświaty, ochrony zdrowia, handlu, usług, itp.

Długość przebudowanego odcinka drogi to 1030 mb.

Zakres zamówienia obejmował przebudowę odcinka drogi powiatowej do parametrów klasy L. Przebudowa obejmowała: poszerzenie jezdni do podstawowej szerokości pasa ruchu 3,00 mx2= 6,00 m jezdnia, wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni do nośności 100kN/oś dla KR3 warstwą o grubości 20 m mieszanki cementowo-emulsyjnej (podbudowa) z recyklingiem istniejącej nawierzchni bitumicznej + warstwy z mieszanek z betonu asfaltowego, wiążąca 8 cm i ścieralna 4 cm. Usystematyzowanie odwodnienia przez:  przebudowę rowów przydrożnych na rów kryty o średnicy 500 mm (elementy kanalizacji deszczowej) str. prawa od początku odcinka do km ok. 1+317) pod chodnikiem, na pozostałym odcinku str. lewa remont istniejącego rowu przydrożnego przez pogłębienie i odmulenie, skarpy rowu otwartego o pochyleniu większym niż 1:1,5 zostały umocnione płytami ażurowymi,  dno ściekiem korytkowym typu mulda oraz przebudowano przepusty pod zjazdami. Wybudowano jednostronny chodnik po stronie prawej na długości całego odcinka o szerokości 2,0 m (z miejscowym przewężeniem – szerokość poniżej 2,0 m do 1,25 m w najwęższym miejscu: km 1+154,36 – 1+194,30) oraz chodnik obustronny przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 1240R oraz z drogą gminną 104726R, przebudowano zatokę autobusową lewostronną w km ok. 2+031 wraz z peronem szerokości 1,5 m. Pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m zostały umocnione kruszywem łamanym. Wprowadzono urządzenia bezpieczeństwa ruchu – znaki pionowe, bariery ochronne, balustrady, poziome oznakowania przejść dla pieszych.

Całkowita wartość zadania:   2 730 660,54 zł
Kwota wkładu własnego:          546 132,54 zł
Kwota dofinansowania:         2 184 528,00 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.