Zamknij mobilną wersję WCAG

Budżet Powiatu Leżajskiego na 2021 rok przyjęty jednogłośnie

21 grudnia 2020

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  21 grudnia odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego. W związku z panującą epidemią, radni, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, brali udział w obradach z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

  Po przyjęciu porządku obrad i protokołów z XXXI i XXXII sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z informacją z realizacji programu „Bezpieczny Powiat” w roku 2020 na terenie powiatu leżajskiego.

  Następnie podjęli uchwały w sprawie:

  • wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Leżajski porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Powiat Leżajski, Gminę Grodzisko Dolne, Gminę Kuryłówka, Miasto Leżajsk, Gminę Leżajsk, Gminę Nowa Sarzyna, Gminę Tryńcza, na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku, obejmującej Powiat Leżajski oraz w sprawie pełnienia przez Powiat Leżajski funkcji lidera porozumienia;
  • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok;
  • zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Leżajskiego na 2021 rok;
  • wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leżajskiego;
  • wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;
  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

  Najważniejszą uchwałą podjętą podczas posiedzenia była uchwała budżetowa Powiatu Leżajskiego na 2021 rok.
  Po odczytaniu projektu uchwały wraz z uzasadnieniem oraz opinii: Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu i stanowiska Zarządu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także wniosków komisji radni głosowali za przyjęciem uchwały. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

  Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka