Zamknij mobilną wersję WCAG

LXXXVIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

20 grudnia 2023

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  19 grudnia w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LXXXVIII sesja rady. Była to sesja budżetowa.

  Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z LXXXVII sesji radni podjęli uchwały w sprawie:
  – wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2024 roku;
  – zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok;
  – zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Leżajskiego na 2024 rok;
  – wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2023 r.;
  – wyrażenia zgody na powierzenie przez Powiat Leżajski Gminie Grodzisko Dolne prowadzenia zadania publicznego;
  – wyrażenia zgody na powierzenie przez Powiat Leżajski Gminie Grodzisko Dolne prowadzenia zadania publicznego;
  – udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Konserwacja drewnianych okien w Bazylice NMP w Leżajsku”.
  – wydatków budżetu Powiatu Leżajskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023;
  – wydatków budżetu Powiatu Leżajskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023;
  – wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leżajskiego.

  Najważniejszą uchwałą podjętą przez radnych była uchwała budżetowa. Po odczytaniu:

  – projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
  – opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu;
  – opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
  – opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu;
  – stanowiska Zarządu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosków komisji

  radni głosowali nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział dziewiętnastu radnych. Za przyjęciem uchwały zagłosowało dwunastu radnych, zaś siedmiu wstrzymało się od głosu.

  Następnie starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka