Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA 6173 9
11.04.2022 r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.2168 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.1923 z późn.zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

Wniosek zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i adres posiadacza sprzętu;

2) rodzaj sprzętu;

3) typ lub materiał z jakiego jest wykonany;

4) długość i szerokość;

5) moc (kWk) silnika doczepnego lub wbudowanego, jeżeli występuje.

Załączniki:

  •  dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

5. OPŁATY:

Za wydanie zaświadczenia – 17 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o rejestrację sprzętu pływającego służącego do połowu ryb..

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

1) jednostki budżetowe

2) jednostki samorządu terytorialnego

3) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • wydanie zaświadczenia

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpis do rejestru – do 30 dni.

Wydanie zaświadczenia do 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.

Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wpis do rejestru – do 30 dni.

Wydanie zaświadczenia do 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.

Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestracji sprzętu pływającego na wniosek jego posiadacza dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu.

Starosta rejestruje sprzęt pływający służący do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW.

Sprzęt pływający znakuje się w sposób trwały i widoczny numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewnętrznych płaszczyznach obu burt; litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości.

Pliki do pobrania: