Zamknij mobilną wersję WCAG

Informacja w sprawie dowozu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień

15 stycznia 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Postawa prawna decyzji wojewodów dotyczących realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu  do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

  Art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.)

  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

  Polecenia, o których mowa w ust. 1-3, są wydawane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

  Zadania nałożone w tym trybie są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (art. 11h ust. 13).

  Charakter zadania nałożonego na gminy

  W wyniku wydania polecenia nałożono na gminy realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu  do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

  Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień

  • osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
  • osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

  Zryczałtowane stawki za dowóz osób do punktów szczepień

  Rodzaj gminyStawka za przewóz 1 osoby niepełnosprawnej [zł]Stawka za przewóz 1 osoby z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień [zł]
  Miasto pow. 100 tys. mieszkańców6024 (dotyczy osób powyżej 70 roku życia)
  Gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska5224 (dotyczy wszystkich osób niezależnie od wieku)

  Za przewóz 1 osoby „tam i z powrotem” na przyjęcie 1 dawki szczepionki.

  Za realizację usługi uważa się dowóz pacjenta (w przypadku osoby niepełnosprawnej także jego opiekuna, jeśli zachodzi taka potrzeba) z miejsca zamieszkania do punktu szczepienia
  i z powrotem.

  Jeśli osoba przyjmie dwie dawki szczepionki – to ryczałt liczony jest dwukrotnie.

  KROK PO KROKU. OD REJESTRACJI DO SZCZEPIENIA

  E- skierowanie do szczepienia
  E-skierowanie do szczepienia dla określonych grup wiekowych i zawodowych będzie generowane automatycznie i ważne 60 dni (po zmianie przepisów 90 dni).E-skierowanie do szczepienia dla określonych grup wiekowych
  i zawodowych będzie generowane automatycznie i ważne 60 dni (90 dni po zmianie przepisów). Dodatkowo, lekarze będą też mogli wystawić pacjentowi indywidualne e-skierowanie (np. gdy ktoś nie ma PESEL lub nie mógł się zaszczepić w okresie ważności pierwszego e-skierowania).
  Rejestracja na szczepienie
  Rejestracja za pośrednictwem infolinii 989.

  Wskazanie wybranego punktu szczepień

  Rejestracja online IKP za pośrednictwem e-rejestracji na pacjent.gov.pl

  Wskazanie wybranego punktu szczepień

  Rejestracja bezpośrednio
  w punkcie szczepień.

  Złożenie oświadczenia o potrzebie zapewnienia przez gminę transportu na szczepienie.

  Mieszkaniec składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (pacjent może zostać poproszony przez gminę
  o okazanie orzeczenia
  o znacznym stopniu niepełnosprawności).

  Jeśli pacjent nie wyrazi takiej zgody,
  to samodzielnie musi zadzwonić do koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu
  do punktu szczepień bądź zorganizować transport we własnym zakresie.

  Dokonanie rezerwacji wizyty
  Przesłanie pacjentowi SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia

  (każda osoba dostanie SMS-a z potwierdzeniem rejestracji, a dzień przed wyznaczoną pierwszą i drugą wizytą otrzyma również SMS-a przypominającego. W przypadku osób, które podczas rejestracji podadzą numer telefonu stacjonarnego, nie będzie to SMS, a bezpośrednia rozmowa telefoniczna, przypominająca o terminie szczepienia.

  Organizacja transportu na szczepienie
  Pacjent w trakcie procedury rejestracji za pośrednictwem infolinii 989 lub e-rejestracji otrzymuje informację, że jeżeli spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie może zgłosić potrzebę organizacji dla niego transportu dzwoniąc na wskazany numer telefonu infolinii obsługiwanej przez właściwą terytorialnie JST; pod którym to numerem będzie mógł zamówić transport na szczepienie. 
  Kontakt pacjenta z koordynatorem gminnym, przekazanie informacji o miejscu i terminie szczepienia.

  Mieszkaniec składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (pacjent może zostać poproszony przez gminę o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności).

  Przekazanie przez rejestrację w podmiocie, który wykonywał będzie szczepienia listy osób wnioskujących
  o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień do koordynatora gminnego.

  Przekazanie listy nie rzadziej niż raz na dzień

  Kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem
  (sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)
  Kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem
  (sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)
  Kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem
  (sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)
  Zmiana terminu szczepienia i terminu transportu:
  na wniosek osoby szczepionej; podmiotu rejestrującego zgłoszenie na szczepienie
  i zapotrzebowanie na transport; gminy
  Na wniosek pacjenta: zgłoszenie do podmiotu rejestrującego + wyznaczenie nowego terminu szczepienia
  + kontakt pacjenta
  z koordynatorem gminnym, przekazanie informacji
  o nowym miejscu i terminie szczepienia +kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem
  (sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)
  Na wniosek pacjenta: zgłoszenie do podmiotu rejestrującego + wyznaczenie nowego terminu szczepienia
  + kontakt pacjenta
  z koordynatorem gminnym, przekazanie informacji
  o nowym miejscu i terminie szczepienia +kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem
  (sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)
  Na wniosek pacjenta: zgłoszenie w rejestracji punktu szczepień
  + przekazanie przez rejestrację koordynatorowi gminnemu informacji
  o nowym terminie szczepienia +kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem
  (sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)
  Na wniosek podmiotu rejestrującego:
  dokonanie nowej rezerwacji wizyty (przesłanie pacjentowi SMS/rozmowa telefoniczna
  z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia
  + kontakt pacjenta
  z koordynatorem gminnym, przekazanie informacji
  o nowym miejscu i terminie szczepienia +kontakt koordynatora gminnego
  z mieszkańcem
  (sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)
  Na wniosek podmiotu rejestrującego:
  dokonanie nowej rezerwacji wizyty (przesłanie pacjentowi SMS/rozmowa telefoniczna
  z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia
  + kontakt pacjenta
  z koordynatorem gminnym, przekazanie informacji
  o nowym miejscu i terminie szczepienia +kontakt koordynatora gminnego
  z mieszkańcem
  (sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)
  Na wniosek podmiotu rejestrującego:
  dokonanie nowej rezerwacji wizyty (przesłanie pacjentowi SMS/rozmowa telefoniczna z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia) + kontakt pracownika rejestracji
  w punkcie szczepień
  z koordynatorem gminnym + kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem (SMS/rozmowa telefoniczna)
  Na wniosek gminy
  (w przypadku, kiedy nie będzie możliwe zorganizowanie  transportu w pierwotnie planowanym terminie): gminny koordynator kontaktuje się
  z punktem szczepień w celu ustalenia nowego terminu szczepień + dokonanie nowej rezerwacji wizyty (przesłanie pacjentowi SMS/rozmowa telefoniczna z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia + kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem (SMS/rozmowa telefoniczna)
  Na wniosek gminy
  (w przypadku, kiedy nie będzie możliwe zorganizowanie  transportu w pierwotnie planowanym terminie): gminny koordynator kontaktuje się
  z punktem szczepień w celu ustalenia nowego terminu szczepień + dokonanie nowej rezerwacji wizyty (przesłanie pacjentowi SMS/rozmowa telefoniczna z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia + kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem (SMS/rozmowa telefoniczna)
  Na wniosek gminy
  (w przypadku, kiedy nie będzie możliwe zorganizowanie  transportu w pierwotnie planowanym terminie): gminny koordynator kontaktuje się
  z punktem szczepień w celu ustalenia nowego terminu szczepień + dokonanie nowej rezerwacji wizyty (przesłanie pacjentowi SMS/rozmowa telefoniczna z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia + kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem (SMS/rozmowa telefoniczna)

  Wymogi sanitarne dla transportu

  Wymogi sanitarne dla dowozu osób do punktów szczepień powinny się odbywać zgodnie z wytycznymi GIS.

  Odpowiedzialność odszkodowawcza za ewentualne zarażenie koronawirusem w trakcie realizowanie przewozu do punktu szczepień.

  Dowóz osób do punktu szczepień powinien odbywać się z poszanowaniem rygorów sanitarnych i zgodnie z wytycznymi inspekcji sanitarnej, co będzie minimalizowało ryzyko zakażenia.

  W związku z faktem, że dana osoba poniosła szkodę w związku z realizowaniem przez gminę zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych będzie ponosił Skarb Państwa (art. 417 § 1 k.c)

  Przetwarzanie danych osobowych zgłaszających się na szczepienia

  Ochrona danych osobowych osób zgłaszających się na szczepienia realizowana jest na podstawie przepisów ogólnych. Ponieważ to do zadań podmiotów organizujących transport na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień należy udostępnienie dedykowanego numeru telefonu dla osób zgłaszających potrzebę transportu – to upoważnienie pracowników do przetwarzania danych osobowych należy do kierownika danej jednostki. Dane powinny być przetwarzane za zgodą osób chcących korzystać z transportu do punktów szczepień, ponieważ sama usługa w postaci dowozu jest realizowana na wniosek i za zgodą danej osoby.  W trakcie rejestrowanej rozmowy można uzyskiwać od osób zgłaszających się stosowne zgody na przetwarzanie i przekazywanie ich danych (np. pomiędzy POZ a jednostką koordynującą dowóz). Pacjent wyraża zgodę na przekazanie przez personel medyczny koordynatorowi gminnemu do spraw szczepień informacji o miejscu, dacie i godzinie szczepienia. Jeśli pacjent nie wyrazi takiej zgody, to samodzielnie musi zadzwonić do koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu do punktu szczepień.

  Rozliczanie ryczałtu na dowóz osób do punktów szczepień

  Podstawę prawną przekazania środków finansowych na dowóz osób do punktów szczepień stanowią polecenia wojewodów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Realizowane zadanie również podlega przepisom ww. ustawy.

  Instrukcja dotycząca przekazania środków finansowych na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu  do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

  1. Jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje polecenie wojewody i przystępuje do realizacji zadania.
  2. Po wykonaniu zadania, bądź jego części /miesięcznie, kwartalnie/ wnioskuje do wojewody o refundację wydatków.
  3. Kwota refundacji obliczana jest w sposób następujący: liczba transportów x ryczałt zgodnie z ustaleniami (w zależności od rodzaju gminy i sprawności ruchowej przewożonej osoby – 60 zł lub 52 zł lub 24 zł).
  4. Pojedynczy transport liczony jest jako podróż 1 osoby na szczepienie i z powrotem.
  5. W przypadku konieczności przewiezienia pacjenta na szczepienie drugiej dawki, transport liczony jest odrębnie (po raz drugi).
  6. Środki na realizację powyższego przedsięwzięcia pochodzić będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Fundusz).
  7. wojewoda występuje pisemnie do Ministra Zdrowia ze wskazaniem zadań niezbędnych do sfinansowania ze środków Funduszu, ich kosztów wraz z uzasadnieniem merytorycznym i wskazaniem podstawy prawnej.
  8. Na podstawie składanych przez wojewodów wniosków Minister Zdrowia występuje do Prezesa Rady Ministrów (PRM) o zabezpieczenie środków w planie finansowym Funduszu i dokonanie zmian w harmonogramie wydatków, zgodnie z dotychczasowym trybem wnioskowania o środki Funduszu.
  9. Zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy covidowej – Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.
  10. Środki Funduszu przekazywane są do jednostek samorządu terytorialnego przez Wojewodę.

  Andrzej Porawski, Szymon Wróbel
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka