Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EZ.4222 13
Aktualizacja: 04.04.2022

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (017) 240-45-00 fax 240-45-30 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Dokonywanie wpisów do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 4  ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.)
  • art. 104, art. 107 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4.WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji wraz z informacją o adresie siedziby klubu,
4.2. Załączniki do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji:

1. Lista założycieli,
2. Statut w trzech egzemplarzach,
3. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z informacją o wyborze władz klubu,
4. Uchwała o utworzeniu klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
5. Uchwała o przyjęciu statutu,
6. Uchwały z wyboru władz.

5. OPŁATY:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dokonanie wpisu.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie złożone za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Zrzeczenie się odwołania przez strony postępowania skutkuje ostatecznością decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

9.1 Lista założycieli klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej powinna zawierać co najmniej 7 osób, ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.

9.2 Statut powinien zawierać elementy określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

9.3 Dokumenty wymienione w pkt 4 składa Komitet Założycielski klubu sportowego wybrany na zebraniu założycielskim.

9.4 Klub sportowy zgodnie z §8 ust. 1 w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w §5 pkt 4-9 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r.
w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2011r. Nr 243, poz. 1449) składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian. Zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stosuje się odpowiednio.