Zamknij mobilną wersję WCAG

Ruszył nabór wniosków do programu „Działaj Lokalnie”

Do 16 czerwca 2019 r. Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku przyjmuje wnioski o dotacje w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Maksymalna kwota dotacji – 6 tys. zł.
Program adresowany jest do mających swoją siedzibę na terenie powiatu leżajskiego lub przeworskiego:
  • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
  • grup nieformalnych.
TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: do 16 czerwca 2019 r., do godziny 23.59.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wyłącznie za pomocą GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.system.dzialajlokalnie.pl
KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy do jego wcześniejszego skonsultowania drogą mailową.
CZAS TRWANIA PROJEKTÓW: minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: 1 lipiec 2019 r. – 31 grudzień 2019 r.
 
SPOTKANIA INFORMACYJNE odbędą w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku przy ul. Targowej 9 w Leżajsku:
  • 27 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00
  • 31 maja 2019 r. (piątek) o godz. 17.00
Przed rozpoczęciem pracy nad wnioskiem uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zapisami regulaminu oraz dołączonymi do niego najczęściej zadawanymi pytaniami które znajdują się pod adresem http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu/

Zgłoś swoje wydarzenie związane z obchodami 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, przygotowuje szereg różnorodnych przedsięwzięć, odnoszących się do genezy wybuchu wojny, przedstawiających jej przebieg oraz upamiętniających ofiary tego najbardziej tragicznego w dziejach ludzkości okresu. W związku ze znaczeniem rocznicy dla pamięci historycznej Polaków ważne jest, aby organizowane przedsięwzięcia miały różnorodny charakter, gwarantujący dotarcie do różnych grup odbiorców, a jednocześnie pozwalający na wypełnienie misji upamiętnienia tych wydarzeń oraz wszystkich, którzy narażali życie i zdrowie w walce o wolność.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pozostając otwarte na współpracę z innymi instytucjami zaprasza organizatorów wydarzeń, związanych z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej do zgłaszania swoich projektów do centralnego kalendarza obchodów. Zgłoszenie i akceptacja projektu daje możliwość posługiwania się logotypem 80. rocznicy oraz korzystania z promocji wydarzeń, którą objęte będą zarówno projekty własne Muzeum, jak i zgłoszone w ramach proponowanej współpracy.

Zapraszamy do zapoznania się z tworzoną podstroną serwisu internetowego muzeum, na której docelowo znajdą się wszelkie informacje dotyczące obchodów 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej, w tym także kalendarz wydarzeń organizowanych przez Muzeum oraz inne podmioty. Adres strony brzmi: www.muzeum1939.pl/80rocznica. Można tam zapoznać się z warunkami współpracy oraz pobrać formularz, w celu zgłoszenia projektu do kalendarza ogólnopolskich obchodów.

Informację zamieściła: MK

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizacje zadania publicznego pn. Ogólnopolskie Spotkania Skrzypków Grających Muzykę Ludową „MAJDANÓWKA” 2019 oraz Trzeci Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych.

Realizacja zadania zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizacje zadania publicznego pn. Drużynowe Mistrzostwa Kawalerii oraz Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Kawalerii „MILITARII 2019”.

Realizacja zadania zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizacje zadania publicznego pn. „Rozwój zainteresowań sportowych poprzez udział drużyn w rozgrywkach Podkarpackiej Ligi Piłki Nożnej oraz uczestnictwo w Pikniku Rodzinnym”.

Realizacja zadania zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizacje zadania publicznego pn. „Upowszechnianie polskiej kultury ludowej oraz tradycji pszczelarskich i kulturowych”.

Realizacja zadania zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wagowe Mistrzostwa Polski Seniorów Karate Kyokushin

27 kwietnia 2019r w hali widowiskowo sportowej w Lipnie, odbyły się 46 Wagowe Mistrzostwa Polski Seniorów Karate Kyokushin. Organizatorem zawodów był Lipnowski Klub Kyokushin Karate kierowany przez sensei Pawła Olszewskiego 4 Dan. Patronat honorowy przyjął Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski oraz Polski Komitet Olimpijski. Walki odbyły się w pełno-kontaktowej formule w 6 kategoriach wagowych mężczyzn oraz 4 kategoriach kobiet.
W Mistrzostwach udział wzięło 125 zawodników z 58 ośrodków z Polski. Bardzo dobrze zaprezentowały się w tej imprezie  zawodniczki Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate. Brązowy medal w kategorii -60 kg wywalczyła Julia Żak, a o medal otarła się Ania Szczuka, która swój pojedynek o wejście do strefy medalowej przegrała po dogrywce przez wskazanie sędziego maty.
LKKK

Ćwiczenie obronne „LEŻAJSK 2019”

Mnogość oraz duże prawdopodobieństwo zagrożeń bezpieczeństwa we współczesnym świecie obliguje samorządy do przeprowadzania ćwiczeń obronnych przy współudziale odpowiednich służb i z zaangażowaniem takiego zaplecza kadrowego oraz sprzętowego, jakie odpowiada danemu zagrożeniu. Tego typu ćwiczenie odbyło się 13 maja na terenie powiatu leżajskiego w trzech lokalizacjach: w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Leżajsku, w leżajskim ratuszu oraz w gmachu Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

We wczesnych godzinach porannych pracę rozpoczęły zespoły zadaniowe: Zespół Stałego Dyżuru oraz Zespół Zarządzania Kryzysowego. Następnie odbyła się konferencja, w której uczestniczyli: Starosta Leżajski Marek Śliż, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, przedstawiciele policji, straży pożarnej, gmin uczestniczących w ćwiczeniu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Po oficjalnym ogłoszeniu rozpoczęcia ćwiczenia przez starostę, Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Stanisław Chmura zapoznał uczestników z planem działania. Zadania leżajskiego starostwa oraz organizację pracy w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny przedstawił Sekretarz Powiatu Kazimierz Kryla. Czynności operacyjne w ramach epizodów realizowanych na terenie starostwa omówili: zastępca Komendanta PSP w Leżajsku st. bryg. Jacek Grzywna oraz zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Adam Kopacz. Natomiast działania zaplanowane na terenie Urzędu Miasta Leżajska oraz Urzędu Gminy Grodzisko Dolne przedstawili: Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański i Wójt Gminy Jacek Chmura.

Epizod dotyczący Starostwa Powiatowego w Leżajsku zakładał ewakuację budynku z powodu ogłoszenia alarmu bombowego, wybuchu pożaru oraz przerwy w dostawie energii elektrycznej na skutek ataku terrorystycznego, w związku z czym niezbędne było przemieszczenie głównego stanowiska kierowania starosty do zapasowego miejsca pracy, uruchomienie stałego dyżuru i przywrócenie zasilania starostwa przez uruchomienie stacjonarnego agregatu prądotwórczego.

Przeprowadzone działania pozwoliły na zweryfikowanie dokumentacji i sprawdzenie przyjętych procedur, których sprawne wdrożenie w sytuacji zagrożenia jest niezwykle kluczowe dla bezpieczeństwa ludności.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Dotacje na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych

Polski Związek Zrzeszeń Leśnych informuje, że uruchomione zostało działanie o nazwie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. Działanie daje możliwość skorzystania przez właścicieli lasów ze środków PROW 2014-2020, w ramach szeregu działań, które przedstawia tabela zamieszczona poniżej w pliku do pobrania.

Szczegółowe nformacje o działaniu dostępne są także na stronie ARiMR pdo linkiem: https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/pomoc-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska.html

Do pobrania:

Informacja

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Konwent burmistrzów, wójtów i starosty leżajskiego

8 maja w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbył się Konwent Burmistrzów, Wójtów i Starosty Leżajskiego.

Podczas spotkania samorządowcy wytypowali ucznia z powiatu leżajskiego do nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 2019. Kandydatem do nagrody został Szymon Balicki, uczeń klasy ósmej Zespołu Szkół w Dębnie, laureat wielu konkursów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Następnie Starosta Leżajski przekazał uczestnikom komunikat o utworzeniu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. ogólnopolskiej internetowej bazy ofert inwestycyjnych. Baza umożliwia samorządom dotarcie ze swoją ofertą inwestycyjną do inwestorów zagranicznych obsługiwanych przez PAIH oraz Specjalne Strefy Ekonomiczne, a także Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Pozwala ona na ujednolicenie informacji odnośnie każdej z ofert, łatwiejsze przeszukiwanie bazy, a tym samym szybsze odnalezienie atrakcyjnych lokalizacji przez potencjalnego inwestora.

Starosta poinformował również samorządowców o utworzeniu 1 kwietnia 2019 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Leżajsku i Nowej Sarzynie, której dyrekcja mieści się w Rzeszowie. WSPR to obecnie oddzielna firma niebędąca w strukturach SP ZOZ i jest jednostką państwową. SP ZOZ przy pomocy własnych karetek będzie nadal realizował swoje zadania związane z transportem międzyszpitalnym.

Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się z informację dotyczącą inicjatywy powołania uniwersytetu powszechnego, którego celem będzie zaangażowanie starszych ludzi m.in. w działalność kulturalną, artystyczną oraz zachęcenie do samokształcenia. Działalność uniwersytetu będzie finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie złożonych wniosków konkursowych.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Europejska Noc Muzeów 2019

Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwieciński zapraszają na Noc Muzeum organizowaną przez Muzeum Ziemi Leżajskiej. Wydarzenie trwać będzie przez dwa dni tj. 24 i 25 maja (piątek, sobota). W ramach imprezy będzie można zwiedzić bezpłatnie wszystkie ekspozycje muzealne oraz skorzystać z dodatkowych atrakcji, jakie przygotowali na te dni organizatorzy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart

Program:

24 maja (piątek)

– bezpłatne zwiedzanie wszystkich ekspozycji muzealnych od godz. 16.00 do 20.00

– na scenie plenerowej przed Muzeum Ziemi Leżajskiej o godz. 20:30 rozpocznie się spektakl muzyczny pt. „Świat w walizce” w wykonaniu teatru muzycznego Broadway z GOK Giedlarowa z towarzyszeniem orkiestry muzycznej.

25 maja (sobota)

– Od godz. 17.00 przed Muzeum Ziemi Leżajskiej rozpocznie się „Jarmark Kulturalny”, na którym prezentować będą się lokalni twórcy, pasjonaci i hobbyści,

– 17.30 – 19.00 – odbędą się występy historycznej grupy rekonstrukcyjnej „SCUTUM” z Sanoka w programie będzie plenerowy mini obóz, pokazy i walki, rycerskie, konkursy, zabawy dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych atrakcji,

– kulinarna niespodzianka dla wszystkich

– 19.00 – 20.15 – muzyczne występy lokalnych artystów,

– 20.15 – oficjalne otwarcie uroczystości,

– 20.30 – koncert „Niebo z moich stron” w wykonaniu solistów oraz grupy artystycznej Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pod kierunkiem Anny Czenczek z towarzyszeniem zespołu muzycznego Tomasza Filipczaka. W repertuarze m.in. takie legendarne piosenki jak: „Anna Maria”, „Papierowy księżyc”, „Bądź gotowy dziś do drogi” oraz wiele innych.

Ponadto będzie można skorzystać z ogródka grillowego.

Dodatkowo w tym dniu od godz.17:00 do 24:00 będzie można zwiedzić bezpłatnie wszystkie ekspozycje stałe oraz czasowe w Muzeum (zwiedzanie zostanie wyłączone w trakcie koncertu „Niebo z moich stron”).

Ekspozycje stałe: Historii Miasta i Regionu (zmodernizowana w 2017 roku), Etnograficzno – Zabawkarska, Browarnicza.

Ekspozycje czasowe: „W rycerskim obozie”, „Browary środkowej Polski”, „Ojcowie Niepodległości”, „W świecie Kufli”.

MZL

Wspólne działanie otwiera możliwości

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” wraz z partnerami i Ambasadorami zaprasza na debatę w formule Open Space Technology pod hasłem: „Wspólne działanie otwiera możliwości” #PolaczmySily

Ta nietypowa, angażująca debata odbędzie się 14 maja 2019 roku, w godzinach 9:00 – 15.00, w sali Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Przybyszówka, ul. Dębicka 170 (I piętro, jest winda).

To jedno z największych w regionie wydarzeń promujących i wspierających aktywność społeczną oraz współpracę sektorów społecznego, publicznego, mediów i biznesu.

– Wspólnie będziemy rozmawiać o tym, co na Podkarpaciu możemy zrobić i zmienić. Chcemy, by to wydarzenie było zalążkiem nowych działań, projektów, wartościowych znajomości. Stworzymy przestrzeń do komunikacji, dyskusji, wymiany doświadczeń, kontaktów. I każdy będzie mógł mieć głos – mówi Ola Chodasz, facylitatorka debaty i prezeska Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”.

Osoby, które chcą być w gronie 120 uczestniczek i uczestników mogą bezpłatnie zarezerwować sobie miejsce przez stronę: www.dobrezycie.org/aktywni2018/open-space

Debata odbywa się w ramach projektu „Aktywni lokalnie”, realizowanego przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie”, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Gminy Krasne i Gminy Strzyżów.