Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 15 443
 
 

Ogłoszenia

08-01-2019

Zmiany w przepisach dotyczących osób niepełnosprawnych

Podwyżka rent oraz zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, większe pieniądze za pracę. Do tego Fundusz Solidarnościowy, Ustawa o dostępności – to tylko niektóre ze zmian mających zajść w bieżącym roku w przepisach dotyczących osób z niepełnosprawnością.

 
Świadczenie pielęgnacyjne wyższe o 106 zł
Świadczenie pielęgnacyjne jest co roku waloryzowane 1 stycznia. W 2019 r. wyniesie ono 1583 zł „na rękę” (wzrost o 106 zł).
Przysługuje ono:
 • matce albo ojcu dziecka z niepełnosprawnością,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

w sytuacji rezygnacji z zatrudnienia lub gdy nie podejmuje się pracy w celu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia (gdy dziecko było w trakcie nauki).

 
Płaca minimalna w 2019 r.
W 2019 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie do poziomu 2250 zł brutto (w 2018 r. wynosi ono 2100 zł). Podwyżka płacy minimalnej przekłada się na poprawę sytuacji najsłabiej zarabiających pracowników. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 1,5 miliona Polaków zarabia według stawek minimalnego wynagrodzenia.
Do 14,70 zł brutto wzrośnie też minimalna stawka godzinowa. Obecnie to 13,70 zł.
 
Terminowość kosztów płacy
1 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana w zakresie ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie do pensji pracownika z niepełnosprawnością. Do Ustawy o rehabilitacji dodano nowy artykuł (wynika to z ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).
Przepis ten przewiduje, że pracodawca nie straci prawa do miesięcznego dofinansowania na pracowników z niepełnosprawnością, jeżeli ureguluje koszty płacy z więcej niż 14-dniowym uchybieniem terminów, ale niedopłata nie przekroczy 2 proc. „składek należnych za dany miesiąc”.
 
Waloryzacja rent i emerytur
Od marca 2019 r. najniższa renta i emerytura wzrośną do 1100 zł brutto. Wszystkie emerytury i renty zostaną podniesione o wynikający z ustawy wskaźnik waloryzacji – nie mniej niż o 70 zł brutto. Najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8 proc.
Najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione do:
 • 1100 zł brutto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (obecnie świadczenia te wynoszą 1029,80 zł brutto); oznacza to, że świadczenia te wzrosną o 25 proc. w stosunku do 2016 r.,
 • 825 zł brutto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 772,35 zł brutto).
Waloryzacja obejmie emerytury i renty rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytury pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
 
Kolejna podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego
Od 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny wyniesie 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł).
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
 • dziecku z niepełnosprawnością,
 • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
 • osobie, która skończyła 75 lat (która nie ma ustalonego prawa do dodatku pielęgnacyjnego).
 
Startuje Fundusz Solidarnościowy
Od 1 stycznia 2019 r. ma rozpocząć działanie Fundusz Solidarnościowy. Na jego budżet składają się głównie: część składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy oraz tzw. danina solidarnościowa – zbierana od osób, których dochody przewyższają 1 mln zł rocznie.
 
Środki z daniny zaczną trafiać do Funduszu od 2020 r. W przyszłym roku jego budżet ma wynieść ok. 560 mln zł i opierać się będzie głównie na środkach z Funduszu Pracy. Ponieważ Fundusz Solidarnościowy wraz ze swoimi programami dopiero się tworzy, prognozuje się, że w 2019 r. uda się z niego wydać ponad 400 mln zł.
W pierwszym etapie finansowane będą:
 • dodatek do emerytury tzw. EWK dla rodziców opiekujących się osobami z niepełnosprawnością;
 • opieka wytchnieniowa, czyli zwiększony dostęp do usług w domu i okresowy pobyt podopiecznych w dostosowanych placówkach;
 • wsparcie usług asystentów osób z niepełnosprawnościami;
 • w 2019 r. procedowana będzie ustawa o zatrudnieniu wspomaganym, która wprowadzać będzie trenera pracy wspierającego osoby z niepełnosprawnością, które mają trudności z samodzielnym wejściem na otwarty rynek pracy i funkcjonowaniem na nim;
 • opracowanie nowych rozwiązań, które będą czymś pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej a środowiskowymi domami samopomocy;
 • pojawią się także propozycje zmian w obszarze turnusów rehabilitacyjnych.

Powstanie Ustawa o dostępności
Ustawa o dostępności ma wejść w życie w 2019 r., w dwa tygodnie od dnia ogłoszenia. Jej celem jest zapewnienie w różnych obszarach dostępności osobom z niepełnosprawnością, które wtedy na równi z innymi będą mogły korzystać z przestrzeni publicznej, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych. Największe wymagania w zakresie zapewnienia dostępności będą postawione wobec instytucji publicznych, władzy sądowniczej i organów kontroli.
Ustawa zakłada m.in.:
 • powstanie Rady Dostępności o charakterze opiniodawczo-doradczym;
 • wprowadzenie certyfikacji – organy władzy publicznej oraz sądy i trybunały będą zobowiązane do uzyskania certyfikatu dostępności, który nadawany będzie po przeprowadzonym audycie i spełnieniu określonych wymagań w zakresie dostępności;
 • obowiązek publikacji informacji przez podmioty o prowadzonej działalności w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz o rodzajach dostępności, którą one oferują;
 • wydanie standardów dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjnej;
 • wyznaczenie mechanizmu koordynacji planowania i wykonywania działań związanych z dostępnością w ramach rządu;
 • obowiązek dla ministrów, w ciągu jednego roku po wejściu w życie ustawy, dokonania przeglądu prawa pod kątem dostępności, ich raporty oceni Rada Dostępności, a następnie w ciągu następnego roku ministrowie przygotują propozycje zmian zapewniających dostępność;
 • ocenianie wszystkich programów rządowych lub sektorowych przez ministra rozwoju regionalnego pod kątem dostępności;
 • przekazywanie przez podmioty zobowiązane do zapewnienia dostępności co 4 lata raportów o stanie dostępności w zakresie swojej działalności i publikowanie ich na swojej stronie internetowej;
 • powstanie spójnego systemu kryteriów i metodologii certyfikacji procesu dostępności (rozwiązania szczegółowe zostaną przyjęte w drodze rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego);
 • wprowadzenie sankcji finansowych zarówno za brak zapewnienia dostępności przewidzianej ustawą, jak i za brak posiadania ważnego certyfikatu potwierdzającego wdrażanie dostępności.

Większe prawa pasażerów w ruchu kolejowym w UE
Europosłowie poparli nowe przepisy w ruchu kolejowym w Unii Europejskiej, które bardziej chronią osoby z niepełnosprawnością. Parlament Europejski rozpocznie negocjacje w tym obszarze z członkami UE po głosowaniu Rady.
Jeśli przepisy wejdą w życie:
 • wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe w UE musiałyby zagwarantować bezpłatną pomoc dla osób z niepełnosprawnością i z ograniczonymi możliwościami w poruszaniu się;
 • musiałyby też zapewnić pełne odszkodowanie za uszkodzony lub zaginiony sprzęt do poruszania się oraz wyszkolone zwierzęta;
 • jeśli pociąg byłby opóźniony od godziny do półtorej, przewoźnik musiałby zwrócić 50 proc. ceny biletu, jeśli opóźnienie wyniesie od 90 do 120 minut – zwróci 75 proc. ceny biletu, a więcej niż 120 minut – całą kwotę za bilet;
 • państwa UE w ciągu roku od wejścia w życie nowych przepisów musiałyby przestać korzystać ze zwolnień co do przestrzegania praw pasażerów w ruchu kolejowych, jak jest obecnie;
 • pasażer będzie miał prawo do bardziej rozległej informacji co do obowiązującego prawa;
 • procedury składania skarg będą musiały być bardziej przejrzyste;
 • pociągi będą musiały zapewnić więcej miejsc dla rowerów.
 
Beata Dazbłaż - portal niepełnosprawni.pl
 

 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies