Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 826 458
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN. 6844 10
Wydanie 11 z dnia 26 kwietnia 2017r.

Wydanie decyzji dotyczącej oddania w trwały zarząd (wygaszenie trwałego zarządu).

 

Wydział  Geodezji, Katastru  i  Gospodarki  Nieruchomościami 
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa
   tel.(017) 2404-512, 
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Powiatu
tel.(17) 2404-513

Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty

Wniosek o oddanie w trwały zarząd (wygaszenie trwałego zarządu)  (formularz wniosku do pobrania poniżej )- F – GN. 6844.10.01

Załączniki do wniosku:

  • zgoda organu nadzorującego jednostkę ( w przypadku wygaszenia trwałego zarządu),
  • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.
Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk tel. (017) 2404-500, fax (017) 2404-509
Opłaty

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

  • decyzja (oddająca lub wygaszająca trwały zarząd)

 
Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

  • załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Podstawa prawna
  • art.43- 46 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. z  Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn zm./,
  • przepisy szczególne,
  • art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016  poz.23 z późn. zm./
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1827/
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ( mienie Powiaty), Wojewody Podkarpackiego (mienie Skarbu Państwa) za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 - stu dni od dnia jej doręczeni.
Informacje
Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa/Powiatu Leżajskiego mogą być oddawane w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym/powiatowym jednostkom organizacyjnym dla wykonywania ich działalności statutowej.Trwały zarząd ustanawia się na czas nie oznaczony lub czas oznaczony. Z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu występuje jednostka organizacyjna. Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na który został ustanowiony, albo na skutek wydania decyzji właściwego organu o jego wygaśnięciu.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies