Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 788 919
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6164 01
wydanie 13 z dnia 29 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe w Leżajsku ul.Kopernika 8  37-300 Leżajsk
tel.  centrala (017) 24 04 500, fax  (017) 24 04 509
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 105 (Budynek B), tel. (017) 24 04 582
 

Wydawanie decyzji na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów.

 

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty
 • Wniosek z prośba o dotację z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów
   
  Potwierdzenie z Urzędu Gminy, że grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Opłata w wysokości 10 zł


Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
Opłaty

za wydanie decyzji 10 złotych
  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenie wniosku.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (lub jego uwierzytelnioną kopię) należy załączyć do wniosku. Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku - nr konta 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • decyzja

 

Termin załatwienia sprawy:

 • po dokonaniu przeglądu w terenie i sporządzeniu protokołu oględzin zalesień dokonanych na gruncie przeznaczonym do zalesienia

 

Ważność decyzji:

 • do czasu przekwalifikowania z urzędu zalesionego gruntu rolnego na grunt leśny

 

Podstawa prawna
 • art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach /j.t.Dz.U. z 2017 r. poz.788/
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U.  z 2016 r. poz.23 z późn.zm./
 • ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarobowej /j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.1827/
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
Informacje
Do zalesienia mogą być przeznaczone nieużytki, grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej oraz inne grunty nadające się do zalesienia, a w szczególności: 1) grunty położone przy źródliskach rzek lub potoków, na wododziałach, wzdłuż brzegów rzek oraz na obrzeżach jezior i zbiorników wodnych, 2) lotne piaski i wydmy piaszczyste, 3) strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska, 4) hałdy i tereny po wyeksploatowanym piasku, żwirze, torfie i glinie.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies