Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 087
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6224 01
Wydanie 13 z dnia 29 marca 2017 r.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  ul.M.C.Skłodowskiej 8, budynek B

Stanowisko ds. odpadów, emisji i hałasu, pok. 105, piętro I

kontakt tel. (17) 24 04 582(17) 24 04 581

 

 

Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. informację o tytule prawnym do instalacji;
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji
 5. ocenę stanu technicznego instalacji;
 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowy i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw,  istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia – informacje powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy;
 11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
 12. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 13. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
 14. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
 15. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania maja być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;
 16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji – informacja powinna wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów;
 17. deklarowany termin i sposób zakończenia eksplatacji  instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksplatacji jest przewidywane w okresie, na który ma wyć wydane pozwolenie;
 18. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji
 19. deklarowany termin oddania instalacji do eksplatacji w przypadku podmiotu podejmującego  realizację nowej intalacji; 
 20. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie
 21. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
 22. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
 23. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U. Nr 23, poz. 150 z późn. zmianami);
 24. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
 25. aktualny stan jakości powietrza;
 26. określenie warunków meteorologicznych;
 27. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk referencyjnych metodyk modelowania wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników;
 28. wykaz żródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w ustawie o systemie zarzadzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 

 
Załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania dokumentami obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 3. przy instalacjach nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, wniosek powinien zawierać informacje z art. 143 Prawa ochrony środowiska - technologia w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
 • stosowanie substancji o małych potencjale zagrożeń
 • efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii
 • zapewnienie racjonalnego zużycia wosydi nnych surowców oraz materiałów i paliw
 • stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów
 • rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji
 • wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej
 • postęp naukowo-techniczny

 

 

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
Opłaty
Opłaty skarbowe:
 
 • Od wydania pozwolenia - 2 011 zł
 • - 506 zł w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i srednich przedsiębiorców,
 • - 506 zł pozostałe

   

 • Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków pozwolenia;
  - 50% stawki określonej od pozwolenia, jeżeli dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności;       
  - 100% stawki określonej od pozwolenia, jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności.    

  Obowiązek zapłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.
  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (lub jego uwierzytelnioną kopię) należy zalączyć do wniosku.
  Opłaty można dokonać w  kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku - Nr konta 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720 

 

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwoelnia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomiocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa

 

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • decyzja administracyjna

 
Termin załatwienia sprawy:

 • Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

 
Ważność decyzji:

 • Decyzja obowiązuje przez okres, na który została wydana – zgodnie z wnioskiem, nie dłuższy jednak niż 10 lat.

 

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2017 poz.519)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)
 • Akty wykonawcze

 

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za posrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Informacje
- Pozwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. - Pozwolenie na wprowadzane gazów i pyłów do powietrza wydaje się na wniosek prowadzącego instalację.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies