Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 889 766
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6221 01
Wydanie 13 z dnia 29 marca 2017 r.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul.M.C.Skłodowskiej 8, budynek B

Stanowisko ds. odpadów, emisji i hałasu, pok. 105, pietro I

tel. (17) 24 04 582(17) 24 04 581

 

 

Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

           Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 5. wielkość i rodzaj emisji;
 6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
 8. wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz liste substancji podlegających obowiazkowi sporzadzenia raportu, o którym mowa w ustawie o systemie zarzadzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
Opłaty

Opłata skarbowa

 

120 zł

Obowiazek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia.
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (lub jego uwierzytelnioną kopię należy załączyć do wniosku

 

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku -  Nr konta 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Dowód wpłaty (lub jego uwierzytelnioną kopię) należy przedłożyć wraz ze zgłoszeniem.

 

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej

1) jednostki budżetowe

2) jednostki samorządu terytorialnego

3) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstwią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa

Termin i załatwianie

Termin załatwienia sprawy:

W  terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta może wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Jeżeli taka decyzja nie zostanie wydana w/w terminie można przystąpić do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.
 

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 519) 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)
 • Akty wykonawcze

 

Informacje
Zgłoszeniu podlegają instalacje określone w aktach wykonawczych. Prowadzący instalację podlegającą zgłoszeniu, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Instalację objętą obowiązkiem zgłaszania w okresie gdy jest już ona eksploatowana prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym został ona objęta tym obowiązkiem. Prowadzący instalację podlegającą zgłoszeniu, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji, zmianie danych. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies