Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 787 671
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6233 02
Wydanie 13 z dnia 29 marca 2017 r.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Stanowisko ds. odpadów, emisji i hałasu, pok. 105 budynek B Starostwa Powiatowego.
tel. (0 17) 24 04 582(0 17) 24 04 580

 

 

Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

 

Wniosek  powinien zawierać:

 

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
 3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 
 4. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;;
 7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 10. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
Opłaty
 • Wydanie zezwolenia: na gospodarowanie odpadami  - 616 zł

Obowiazek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia zlożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (lub jego uwierzytelnioną Kopię) należy załączyć do wniosku.
Opłaty mozna dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku - nr konta 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720
 

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

1)jednostki budżetowe

2) jednostki samorządu terytorialnego

3) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa

 


 

Termin i załatwianie

Termin załatwienia sprawy:

 • Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

 

Ważność decyzji:

 • Zezwolenie obowiązuje przez okres, na który została wydana – zgodnie z wnioskiem, nie dłuższy jednak niż 10 lat.

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 poz. 1688 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (j.t.Dz. U.z 2016 poz. 803 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 13 września 2013 r. o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 206 r. poz. 1863 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. DzU. z 2016 r. poz. 1803 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. Poz. 1827) 

- Akty wykonawcze

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Informacje
Prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje, w drodze decyzji, właściwy organ, odpowiednio ze względu na miejsce zbierania, którym jest: 1) marszałek województwa: - dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, - dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg, - dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych 2) starosta -w pozostałych przypadkach.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies