Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 232
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6233 01
Wydanie 13 z dnia 29 marca 2017 r.

 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. M.C.Skłodowskiej 8, budynek B
  pok. 105, piętro 1 
tel. (0 17) 24 04 582

 

 

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

  

  Wniosek powinien zawierać:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
 3. określeniemasy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
 5. wskazanie miejsca  i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 6. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej, a w uzasadnionych przypadkach - takze godzinowej mocy przerobowej;
 7. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 8. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
 9. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 10. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 11. określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższszej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB,pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów
 12. informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;
 13. informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwytlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
 14. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lezajsku ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
Opłaty

Opłaty skarbowe

 

 • wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami - 616 zł 

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (lub jego uwierzytelnioną kopię) należy załączyć do wniosku.

Opłaty można dokonać  w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku - nr konta 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720 

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

1)jednostki budżetowe

2) jednostki samorządu terytorialnego

3) organizacje pozytku publicznego, jeżeli dokonuja zgłoszenia lub składaja wniosek o dokonanie czynnosci urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w zwiazku z nieodplatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pozytku publicznego  i o wolontariacie

3) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa


                      

 

 

Termin i załatwianie

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

 

Ważność decyzji:

Zezwolenie obowiązuje przez okres, na który została wydana – zgodnie z wnioskiem, nie dłuższy jednak niż 10 lat.

Podstawa prawna

-  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 11 listopada 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU. z 2015 r. poz. 1688 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o pojazdach wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 803 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1863 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1803 z późn.zm.)

-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)

-  Akty wykonawcze

 

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Informacje
1) marszałek województwa: - dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, - dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg, - dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych 2) starosta -w pozostałych przypadkach. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies