Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 215 579
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6220 01
Wydanie 13 z dnia 29 marca 2017 r.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul.M.C.Skłodowskiej 8, budynek B
  pok. 105, piętro I 
tel. (17) 24 04 582(17) 24 04 580

 

 

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty

 wniosek o wydanie pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 

Wniosek powinien zawierać:

1.    oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania i siedziby;

2.    adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3.    informację o tytule prawnym do instalacji oraz potwierdzającą prawo dysponowania terenem, na którym przewidziano magazynowanie odpadów,

4.    informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

5.    ocenę stanu technicznego instalacji;

6.    informację o rodzaju prowadzonej działalności;

7.    opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

8.    blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

9.    informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

10.  wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia;

11.  proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;

12.  deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

13.  deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

14.  deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji;

15.  czas, na jaki wydane ma być pozwolenie

 

oraz

 

16.  numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON  posiadacza odpadów, o ile został nadany

17. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

18.  określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

19.  wskazanie sposobów zapobiegania powstawianiu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

20.  opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

1.  wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

 

Załączniki do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów:

1)    dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

2)    streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

3)    przy instalacjach nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, wniosek powinien zawierać informacje z art. 143 Prawa ochrony środowiska - Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

       a)    stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

       b)   efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

       c)    zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

       d)    stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

       e)    rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

       f)     wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

       g)      postęp naukowo-techniczny.

 

oraz

 

1.  KRS / Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

2.  Prawo własności do terenu lub lokalu, na którym magazynowane będą odpady

 

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
Opłaty
  • Od wydania pozwolenia 2011 zł
  • przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenie zakresu działalności 50% stawki określonej od pozwolenia
  • jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności 100% stawki określonej od pozwolenia

należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku - nr konta 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Dowód wpłaty lub jego uwierzytelnioną kopię należy załaczyć do wniosku.

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

1)jednostki budżetowe

2) jednostki samorządu terytorialnego

3) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa

 

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

  • decyzja

 

Termin załatwienia sprawy:

  • Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

 

Ważność decyzji:

  • Decyzja obowiązuje przez okres, na który została wydana – zgodnie z wnioskiem, nie dłuższy jednak niż 10 lat.

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 519)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)

-  Akty wykonawcze

 

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Informacje
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów: - o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub - o masie powyżej 5 000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niz niebezpieczne.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies