Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 041 170
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6530 01
Wydanie 1 z dnia 30 marca 2018r.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i geologii
pok.105,Budynek B Starostwa Powiatowego tel. (017) 24 04 581

 

 

Zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych.

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych

(Formularz wniosku do pobrania) – F – OŚ.6530

Załączniki do wniosku o zatwierdzenie projektu robót hydrogeologicznych

- dwa egzemplarze projektu robót geologicznych

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
Opłaty

10 zł należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku - nr konta 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720 

Dowód wpłaty lub jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku.

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

1)jednostki budżetowe

2) jednostki samorządu terytorialnego

3) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa


Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

- decyzja administracyjna

 

Termin załatwienia sprawy:

- 1 miesiąc od daty złożenia kompletnego wniosku

 

Ważność decyzji:

  • na czas oznaczony nie dłuższy niż 5 lat 


Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze /t.j.Dz. U. z 2017 r.poz. 2126 z późn. zm./
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017 r . poz. 1257 z późn. zm./
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm./
  • Akty wykonawcze
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Informacje
Projekt robót geologicznych powinien spełniać wymagania określone w aktach wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Projekt zgodnie z art. 79 ust.2 Prawo geologiczne i górnicze powinien określać: -cel zamierzonych robót, sposób jego osiągnięcia, -rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych -harmonogram robót geologicznych -przestrzeń, w obrębie której mają być wykonane roboty geologiczne -przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i czynności mające na celu zapobieżenie szkodom
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies