Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 788 208
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6522 01
Wydanie 13 z dnia 29 marca 2017r.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i geologii
pok. 105,Budynek B starostwa Powiatowego tel. (017) 24 04 581

 

Wydawanie koncesji na wydobywanie  kopaliny pospolitej

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej - F – OŚ.6522 

do wniosku należy dołączyć:

-dowód istnienia prawa do wykorzystania informacji geologicznej oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną

-dowód istnienia prawa do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wydobywana kopalina metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
Opłaty

od koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża 616,00 zł  należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku – Bank Ochrony Środowiska S.A. Rzeszów – Nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720 Dowód wpłaty (lub jego uwierzytelnioną kserokopię) należy dołączyć do wniosku.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

  • jednostki budżetowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenie lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstwią zawiadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)

- Akty wykonawcze

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Informacje
Starosta udziela koncesji na wydobywanie ze złoża kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2,00 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu poniżej 20 000 m3, bez użycia środków wybuchowych.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies