Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 284 380
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6330 01
Wydanie 13 z dnia 29 marca 2017 r.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i geologii
Stanowisko ds. gospodarki wodnej i rolnictwa
pok. 105 budynek B Starostwa Powiatowego, tel. (017) 24 04 581

 

 

Ustalanie linii brzegowej

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie linii brzegowej

formularz wniosku F – OŚ.6330

Załączniki do wniosku:

  • projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
Opłaty
  • wyłączony z opłaty skarbowej


Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy: 

  • decyzja administracyjna

 

Termin załatwienia sprawy:

  • 1 miesiąc od daty złożenia wniosku

 

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /t.j. z 2015 r. poz. 469 z późń.zm./
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. z 2016 r. poz.23 z późń.zm../
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Informacje
Podstawę ustalenia linii brzegu stanowi dostarczony przez wnioskodawcę projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych. Winien on zawierać: 1)opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedziby i adresu, przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu oraz stan stosunków wodnych na gruntach przylegających do projektowanej linii brzegu 2)mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych lub zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej, w skali, w jakiej sporządzony jest projekt regulacji wód śródlądowych, lub w skali 1:5000 albo 1:2000, z wykazaniem: a)punktów stałych osnowy poziomej nawiązanych do sieci państwowej b)granicy stałego porostu traw c)krawędzi brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp d)proponowanej linii brzegu Jeżeli ustalenie linii brzegu następuje w związku z trwałym zajęciem przez wody płynące lub wody morskie, w sposób naturalny, gruntu nie stanowiącego własności właściciela wody, koszty projektu ponosi właściciel wody.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies