Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 279 365
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6341 01
Wydanie 13 z dnia 29 marca 2017 r.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i geologii,
Stanowisko ds. gospodarki wodnej i rolnictwa
pok. 105 budynek B Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. M.C.Skłodowskiej 8, tel. (017) 24 04 581

 

Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego

Formularz wniosku do pobrania F – OŚ.6341.2016

 

 

 

Załączniki do wniosku o pozwolenie wodno-prawne:

 • operat wodno-prawny, do operatu wodno-prawnego należy dołączyć:
  - Dokumentacja hydrogeologiczna – * w przypadku pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego za pomocą otworów wiertniczych
  - Projekt instrukcji gospodarowania wodą - * w przypadku pozwolenia wodno-prawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów
  - Projekt instrukcji utrzymywania urządzeń melioracyjnych - * w przypadku pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń melioracyjnych

 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jej uzyskanie było wymagane lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym

Inne:

 • W przypadku pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych 
 • W przypadku pozwolenia na korzystanie z wody do celów energetycznych - informację, czy zamierzony sposób korzystania z wody dla celów energetyki wodnej zapewni wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony

W przypadku, gdy:

 • planowana inwestycja związana z pozwoleniem wodno-prawnym jest kwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 179 poz. 1490/), lub
 • planowana inwestycja związana z pozwoleniem wodno-prawnym jest przedsięwzięciem, którego realizacja spowoduje wzrost emisji o nie mniej niż 20%  lub wzrost zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii, o nie mniej niż 20%, należy dołączyć informację zawierającą zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, dane o:
 1. rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia
 2. powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną
 3. rodzaju technologii
 4. ewentualnych wariantach przedsięwzięcia
 5. przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii
 6. rozwiązaniach chroniących środowisko
 7. rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

 

 

 

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
Opłaty

 

- od pozwolenia wodno-prawnego 217 zł

- przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie zakresu działalności  108,50 zł

- jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności  217 zł

 

należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Dowód wpłaty lub jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku.

Podmioty zwonione z opłaty skarbowej:

1) jednostki budżetowe

2) jednostki samorządu terytorialnego

3) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • decyzja administracyjna

 

Termin załatwienia sprawy:

 • 1 miesiąc od daty złożenia wniosku, w przypadku skomplikowanych spraw – do 2 miesięcy

 

Ważność decyzji:

Decyzję wydaje się na czas określony – zgodnie z wnioskiem.

 
Pozwolenie wodno-prawne wygasa gdy: upłynął okres na jaki zostało wydane, zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu, zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodno-prawne na wykonanie tych urządzeń stało się prawomocne.

 

Podstawa prawna

·        Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /t.j.  z 2015 r. poz.469 z późń.zm./

·        Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 519/

·        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. z 2016r. poz. 23 z późń.zm./

.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późń.zm.)

·        Akty wykonawcze

 

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia .
Informacje
. Pozwolenie wodno-prawne wymagane jest na: 1. szczególne korzystanie z wód 2. regulację wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mających wpływ na warunki przepływu wody 3. wykonanie urządzeń wodnych 4. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów 5. prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych 6. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód, 7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych 8. odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych 9. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów 10. rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych 11. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust.1 prawa wodnego 12. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej 13. piętrzenie wody podziemnej
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies