Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 789 066
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5430 08
Wydanie 12 z dnia 19 grudnia 2017r.

Wydział Komunikacji i  Transportu, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami  - Stanowiska Nr 5 i Nr 6
tel. (017) 24 04 523

 

 

Przywrócenie cofniętych uprawnien do kierowania pojazdami.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie uprawnień:
(formularz):  F-KT. 5430.01.01

do pobrania w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta

wzór wniosku stanowi załącznik załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z  2016r. poz.231 z późn.zm.),

Załączniki:

  • Jeżeli powodem cofnięcia była utrata zdrowia - orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
  • Jeżeli cofnięcie uprawnienia trwało dłużej niż rok lub jeśli powodem cofnięcia był negatywny wynik egzaminu państwowego stwierdzającego kwalifikacje – pozytywny wynik egzaminu państwowego z WORD.

Do wglądu – dowód tożsamości lub paszport z poświadczeniem zamieszkania.

 

Uwaga: jeżeli dane na zatrzymanym dokumencie prawa jazdy są niezgodne ze stanem faktycznym, należy wydać nowe prawo jazdy z właściwymi danymi.

 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i  Transportu, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami  - Stanowiska Nr 5 i Nr 6
tel. (017) 24 04 523

Opłaty

Opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł.

Opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy- 0,50 zł

 

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie› dot. opłaty za wydanie prawa jazdy.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego starosta wydaje:

  • decyzję administracyjną - o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami oraz
  • prawo jazdy zatrzymane w depozycie, 

 

Podstawa prawna
  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.978 z późn.zm.);
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz.231 z późn.zm.);
  • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r.w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U z 2013r. poz.83 z późn.zm.);
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 250) ;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1257); 
  • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377),

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego  w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies