Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 889 646
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5430 06
Wydanie 14 z dnia 19 grudnia 2017r.

Wydział Komunikacji i  Transportu, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami  -
Stanowiska Nr 5 i Nr 6, odbiór prawa jazdy- Stanowisko Nr 7

tel. (017) 240 45 23, odbiór prawa jazdy - tel. (017) 240 45 19,

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie uprawnień:
(formularz): F-KT. 5430.01.01
Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.z 2016r. poz.231 z późn.zm.),

Ze względu na przekaz dokumentów drogą satelitarną, oryginalny wniosek należy pobrać w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.

 

Załączniki:

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców w przypadku nieważności wynikającej z tłumaczenia na język polski,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn.zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • ksero zagranicznego prawa jazdy,
 • tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego, (nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w przepisach unijnych w sprawie praw jazdy),

Do wglądu – dowód tożsamości, karta stałego lub czasowego pobytu, oryginał prawa jazdy. 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i  Transportu, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami  - Stanowiska Nr 5 i Nr 6
tel. (017) 240 45 23,

Opłaty

Opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł.

Opłat ewidencyjna za wydanie prawa jazdy – 0,50 zł

 

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie› dot. opłaty za wydanie prawa jazdy .

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • decyzja administracyjna.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Osoby ubiegające sie o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, przedkładają wskazane dokumenty w Urzędzie w celu wygenerowania profilu Kandydata na Kierowcę umożliwiającego poddanie się egzaminowi państwowemu z części teoretycznej w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

 • Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni. Przy czym :
  - przekazanie danych producentowi czyli do PWPW – 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów,
  - producent przekazuje wykonane prawo jazdy  do 7 dni.

 

Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.978 z późn.zm.);
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2016r. poz.231 z późn.zm.),
 • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r.w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U z 2013r. poz.83 z późn.zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2017r. poz.1257);
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377),

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego  w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Informacje
 • Krajowe prawo jazdy wydawane jest po oddaniu zagranicznego.
 • Prawo jazdy wydane za granicą, określone w konwencji o ruchu drogowym jest ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne ograniczenie to uwzględnia się w wydanym prawie jazdy.

 • Wykaz państw, których krajowe prawa jazdy są ważne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i mogą być wymienione bez sprawdzania kwalifikacji: Albania, Austria, Bahamy, Bahrajn, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia,Cesarstwo Japonii, Estonia, Federacja Rosyjska, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Gujana, Iran, Izrael, Jugosławia, Macedonia, Kazachstan, Kuba, Kuwejt, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Maroko, Monako, Mongolia, Niemcy, Niger, Norwegia, Pakistan, Republika Czeska, Republika Korei, Republika Mołdawii, Republika Południowej Afryki, Republika Środkowoafrykańska, Rumunia, San Marino, Senegal, Seszele, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan
 •  
   

  Wyszukiwarka

   
  Ideo realizacja:
  CMS Edito Powered by:
  Starostwo Powiatowe w Leżajsku
  ul. Kopernika 8
  37-300 Leżajsk
  tel.: 017 240 45 00
  fax: 017 240 45 09
  e-mail:
  Informacja o cookies