Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 790 363
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5430 04
Wydanie 12 z dnia 19grudnia 2017r.

Wydział Komunikacji i  Transportu, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami  -
Stanowiska Nr 5 i Nr 6

tel. (017) 24 04 523

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie uprawnień: 
(formularz ):  F-KT. 5430.01.01 dostępny w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.z 2016r. poz.231 z późn.zm.)., 

Załączniki :

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn.zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

 •  dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • kserokopię posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ.

 
Do wglądu – dowód tożsamości, prawo jazdy.

 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i  Transportu, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami  - Stanowiska Nr 5 i Nr 6
tel. (017) 24 04 523

Opłaty

Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy – 35 zł.
 

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie › dot. opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy .

Termin i załatwianie

Sposób i termin załatwienia sprawy:

 • Okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania międzynarodowego prawa jazdy wynosi 3 dni.

 

Ważność prawa jazdy:

 • ważność międzynarodowego prawa jazdy określa się na podstawie krajowego prawa jazdy, przy czym okres ten:
  - nie może być dłuższy niż 3 lata, lub 
  - okres ten nie może przekraczać okresu ważności krajowego prawa jazdy.

 

Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.978 z późn.zm.);
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz.231 z późn.zm.);
 • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz..U. z 2013r. poz.83 z późn.zm.); 
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257);


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego  w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies