Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 885 736
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5430 03
Wydanie 14 z dnia 19 grudnia 2017r.

Wydział Komunikacji i  Transportu, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami  -
Stanowiska Nr 5 i Nr 6, odbiór prawa jazdy- Stanowisko Nr 7

tel. (017) 24 04 523, odbiór prawa jazdy -  tel. (017) 24 04 519,

Wydanie wtórnika prawa jazdy (tytułem utraty,zniszczenia) oraz zmiana danych zawartych w prawie jazdy.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

 Wniosek o wydanie uprawnień:
(formularz ):  F-KT. 5430.01.01    

Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z  2016r. poz.231 z późn.zm.),

Ze względu na przekaz dokumentów drogą satelitarną, oryginalny wniosek należy pobrać w Starostwie  w Punkcie Obsługi Interesanta.

 

Załączniki:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn.zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców w przypadku, jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami w przypadku przedłużenia ważności prawa jazdy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy,
 • kserokopii posiadanego prawa jazdy oraz oryginał prawa jazdy do wglądu (nie dotyczy dokumentów utraconych).

 
Do wglądu – dowód tożsamości lub paszport z poświadczeniem zamieszkania.

 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i  Transportu, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami  - Stanowiska Nr 5 i Nr 6
tel. (017) 24 04 523
Opłaty

Opłata za wydanie wtórnika prawa jazdy – 100 zł.

Opłata ewidencyjna za wydanie wtórnika prawa jazdy –  0,50 zł

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie  › dot. opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy .

 

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • odmowa wydania prawa jazdy - decyzja administracyjna,

 
Termin załatwienia sprawy:

 • Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni. Przy czym :
  - przekazanie danych producentowi czyli do PWPW – 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów,
  - producent przekazuje wykonane prawo jazdy  do 7 dni.

 

Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.978 z późn.zm.);
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z  2016r. poz.231 z późn.zm.);
 • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r.w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U z 2013r.poz.83 z późn.zm.); 
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 250);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie badań  psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014, poz. 937);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1257);
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377),

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmownej przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego  w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Informacje
 • osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, jest obowiązana zawiadomić starostę w terminie nieprzekraczającym 30 dni o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu w stopniu powodującym jego nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych.  W sytuacji wymienionej wyżej, starosta, na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:
  - złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zezwania,    oświadczenia o utracie dokumentu; lub
  - zwrotu zniszczonego dokumentu;
 • W razie odzyskanego utraconego prawa jazdy ,dokument ten należy zwrócić do starosty


 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies