Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 885 662
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5430 02
Wydanie 14 z dnia 19 grudnia 2017r.

Wydział Komunikacji i  Transportu, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. wydawania do kierowania pojazdami -
Stanowiska Nr 5 i Nr 6, odbiór prawa jazdy- Stanowisko Nr 7

tel. (017) 24 04 523, odbiór prawa jazdy - tel. (017) 24 04 519,

Wymiana prawa jazdy.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie uprawnień:
(formularz ):  F-KT. 5430.01.01

wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z  2016r. poz.231 z późn.zm.),

Ze względu na przekaz dokumentów drogą satelitarną, oryginalny wniosek należy pobrać w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta .

 
Załączniki:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn.zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

 • kserokopię dokumentu podlegającego wymianie,
 • dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu,

 

 
Do wglądu – dowód tożsamości, prawo jazdy.

 

Miejsce złożenia dokumentu

Wydział Komunikacji i  Transportu, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. wydawania do kierowania pojazdami - Stanowiska Nr 5 i Nr 6
tel. (017) 24 04 523

Opłaty

Opłata za wymianę prawa jazdy – 100zł.
Opłata ewidencyjna za wymianę prawa jazdy – 0,50 zł

 

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie› dot. tylko opłaty za wymianę prawa jazdy.

 

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • decyzja administracyjna.

 

Termin załatwienia sprawy: 

 • Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni. Przy czym :
  - przekazanie danych producentowi czyli do PWPW – 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów,
  - producent przekazuje wykonane prawo jazdy  do 7 dni.

 

Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.978 z późn.zm.);
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz.231 z późn.zm.); 
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002r. sprawie wymiany praw jazdy, ( Dz.U. z 2002r Nr 69, poz. 640 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r.w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U z 2013r. poz.83 z późn.zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.z 2017r.poz.1257);
 • r4zporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377),

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego  w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Informacje
Od 1 sierpnia 2000 r. można dokonywać wymiany dokumentu prawa jazdy na nowy wzór. Prawa jazdy tracą ważność po upływie terminu ustalonego do ich wymiany (ostatni termin wymiany upłynął w dniu 30.06.2006r). Urząd ma obowiązek dokonać wymiany w każdym czasie po tym terminie. Warunkiem wydania prawa jazdy jest zwrot dotychczasowego.
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies