Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 889 660
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5430 01
Wydanie 15 z dnia 19 grudnia 2017r.

Wydział Komunikacji i  Transportu, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Stanowiska Nr 5 i Nr 6, odbiór prawa jazdy - Stanowisko Nr 7

tel. (017) 24 04 523, odbiór prawa jazdy - tel. (017) 24 04 519,

Wydanie prawa jazdy/Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Osoby rozpoczynające szkolenie na prawo jazdy przed rozpoczęciem szkolenia zgłaszają się do właściwego wg miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji po Profil Kandydata na Kierowcę. 

Wniosek o wydanie uprawnień:
(formularz): F-KT. 5430.01.01 
Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz.231 z późn.zm.),

Ze względu na przekaz dokumentów drogą satelitarną, oryginalny wniosek należy  pobrać w Starostwie w Punkcie  Obsługi Interesanta .

 

Załączniki:

 • zaświadczenie o ukończeniu wymaganego dla danej kategorii rodzaju szkolenia,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn.zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat przy ubieganiu się o kategorię AM,A1,A2,B1,B,T, (formularz): F-KT. 5430.01.02 
   

 
Do wglądu – dowód tożsamości lub paszport z poświadczeniem zamieszkania.

 

Miejsce złożenia dokumentu

Wydział Komunikacji i  Transportu, ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Stanowiska Nr 5 i Nr 6
tel. (017) 24 04 523

Opłaty

Opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł.

Opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy- 0,50 zł

 

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie› dot. opłaty za wydanie prawa jazdy .

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie, odmowa wydania prawa jazdy - decyzja administracyjna 

 

Termin załatwienia sprawy: 

 

Profil kandydata na kierowcę organ wydający prawo jazdy udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy, po podaniu przez te podmioty numeru profilu kandydata na kierowcę, oraz numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przesyła do tut. Organu wydającego prawo jazdy w ciągu 3 dni zaktualizowany profil kandydata na kierowcę o pozytywny wynik egzaminu. Należy wówczas dostarczyć do tut. Organu opłatę za wydanie dokumentu prawa jazdy.

 

Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni. Przy czym :

 • przekazanie danych producentowi czyli Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie  – 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów,
 •  producent przekazuje wykonane prawo jazdy  do 7 dni.
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.978 z późn.zm.);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz.231 z późn.zm.);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r.w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U z 2013r.poz.83 z późn.zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 250);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie badań  psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014, poz. 937);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2017r. poz.1257);
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377),

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Informacje

W przypadku rozszerzenia uprawnień nowe prawo jazdy wydawane jest po unieważnieniu dotychczasowego dokumentu.

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies